Qeta

تاخیر در ازدواج به ویژه در دختران

در سال های اخیر افزایش سن ازدواج دختران به مراتب بیش از پسران اتفاق … که ۷ تا ۱۰ سال از آنها کوچکترند، تاخیر در ازدواج به ویژه در پسران اشاره کرد.

ثانیاً، دختران به علت داشتن تحصیلات دانشگاهى، حاضر به ازدواج با پسران پشت … به هر حال، عوامل اقتصادى که در تأخیر ازدواج نقش دارند، به اختصار عبارتند از: … از دهه 1960 سن ازدواج رو به افزایش گذاشت و عامل عمده این بود که دست مزد مردان جوان، به ویژه …

تأخیر ازدواج سن ازدواج, هدف ازدواج,سن بلوغ، خانواده, فاصله سنی,بلوغ و ازدواج,همسر … ادامه تحصیل به ویژه برای دختران، عاملی مهم در کنار ازدواج، برای ارتقای اجتماعی یا …

از جهت دیگر نیز عاملی برای تأخیر ازدواج به حساب می آید، زیرا هر دختر و پسر در کنار شرایط عام، بر برابری …

ادامه تحصیلات به ویژه توسط دختران، مدرن شدن زندگی، الگوپذیری جوانان … وی افزود: بررسی‌هایی در رابطه با دلایل تأخیر ازدواج جوانان در ایران انجام دادم …

افزایش سن ازدواج جوانان به ویژه زنان از ویژگی. های بارز جامعه کنونی ….. که، شاغل. شدن. به خصوص برای. دختران. از. اصلی. ترین. دالیل. تاخیر. ازدواج. محسوب. می. شود.

متاسفانه باز هم شما اشاره ای به علت تاخیر در ازدواج خواهرانتان نکرده اید آیا علت این امر … که در آن شأن و حرمتتان حفظ می شود به اندازه لازم حضور داشته باشید به ویژه در محافل مذهبی … این را گفتم چون بعضی از دختر خانم ها یا در کنج خانه با چیپس و پفک و …

وی درباره مسایل فرهنگی که سن ازدواج را بالا می‌برد، عنوان داشت: ادامه تحصیلات به ویژه توسط دختران، مدرن شدن زندگی، الگوپذیری جوانان از غرب و …

تاخیر در سن ازدواج میتواند تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد، ازجمله …. کاظمیپور(1384) پژوهشی تحت عنوان تحول در سن ازدواج جوانان به ویژه دختران طی یک دهه …

این مساله به ویژه در دختران و زنان به چشم می‌خورد. دکتر امان الله قرائی … از تاخیر در ازدواج گرفته تا خود را به شکل و شمائل هنرپیشگان غربی درآوردن.

ﮐﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ: ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ٬ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ٬ ﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ٬ ﻫﺪﻑ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ٬ ﺑﻠﻮﻍ٬ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ٬ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ. ….. ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ٬ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ …. ﻣﺒﻨﺎﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ.

تاخیر ازدواج را هم می‌توان متغیری درون خانوادگی دانست و هم برون خانوادگی. …. در تحقیقی که مشکلات و موانع ازدواج جوانان و به ویژه دختران مورد بررسی قرار گرفته، به این …

افزایش بی سابقه سن ازدواج، مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت. … در کشور ما نیز تأثیر شغل دختران در تأخیر ازدواج، گرچه مانند جوامع غربی نیست، ولی کما بیش دیده می …. امروز دغدغه اصلی جوانان و به ویژه دانش جویان، اشتغال است.

ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ روش ﻛﻴﻔـﻲ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﻳﻜـﺮ …… وﻳﮋه ﺳﻮژه. ﻫﺎي داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺷـﻐﻠﻲ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن. ﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﻳﻲ.

از این رو، این مقاله، به بررسی و تحلیل جامعه شناختی تأخیر سن ازدواج، با …. مشکلات و موانع ازدواج جوانان، به ویژه دختران را مورد بررسی قرار داده و به …

هماهنگ و توأم با روند تأخیر در سن ازدواج، نگرش های اجتماعی نسبت به سن مطلوب … با سن مناسب ازدواج دختران و پسران و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و بررسی می کند. …. مناسب ازدواج جوانان و تبیین تفاوتهای اجتماعی مرتبط با آن به ویژه در فهم هماهنگی موجود.

۱۵ ساله. عباس عسکری … به علت تأخیر در سن ازدواج و افزایش تجرد ایجاد شده است. ….. مطالعات در درک و شناخت تفاوت ها و تغییرات سن ازدواج و عوامل مرتبط با آن به ویژه در.

از نظر فیزیولوژیکی، تاخیر ازدواج برای دختران نه تنها عوارض ناخوشایندی مثل ….. در تحقيقي كه مشكلات و موانع ازدواج جوانان و به ويژه دختران مورد بررسي قرار گرفته، …

در این باره به میان مردم به ویژه دختران مجرد یاسوجی رفتیم تا از علل تاخیر یا دوری آنها از امر پسندیده ازدواج بپرسیم اما پاسخ آنان در این مورد جالب و …

تشویق اسلام به ازدواج خصوصاً در سن جوانی و کراهت اسلام از تجرّد و رهبانیت، در بسیاری از سخنان معصومین آمده است. …. در کشور ما نیز تاثیر شغل دختران در تاخیر ازدواج، گرچه مانند جوامع غربی …. امروز دغدغه اصلی جوانان و به ویژه دانش‌جویان، اشتغال است.

شعبانی تمایل شدید جوانان به ویژه دختران به ادامه تحصیل را از دیگر مواردی عنوان کرد که موجب شده تا سن دوران تحصیل به سن کف ازدواج اضافه شود.

تاخیر در ازدواج عامل بی عفتی در جامعه/ با ایجاد بستر مناسب جوانان را به … و دختران آماده ازدواج، بالارفتن سطح توقعات به ويژه در دختران، مسئوليت …

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در … و اجتماعی خارج از خانه ازجمله عواملی هستند که در تأخیر ازدواج نقش دارند (محمودیان، 1383: 48). … این سرگردانی به‌ویژه برای دختران، چالش بزرگی است که آن‌ها را به بسیاری از …

هدف از این مقاله بررسی موانع ازدواج جوانان و شناسایی میزان تمایل آنان به ازدواج در استان …. ازدواج ها هرچند با شیب اندک به ویژه در سال های ۸۸ تا ۸۹ اضافه شده است، اما در سال ۹۰ …. نشان داد که فرصت های ازدواج برای دختران دارای تأخیر در ازدواج نسبت به پسران.

فقدان دسترسی به فرد …

ازدواج اﺳﺖ . ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺮد. ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي زﻧﺎن. ،. ﺿﺮورت. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ …. ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ازدواج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ …. د ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮد، ازدواج ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ. اﻓﺘﺪ.

تحصیل و اشتغال باعث تأخیر در ازدواج دختران می‌شود … وی با بیان اینکه ما دختران دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ داریم که به سن ازدواج رسیده‌اند و همچنان در مضیقه …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر