Qeta

جان را چه خوشی باشد بی صحبتِ جانانه.

هریک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا بخرابات آی تا لذّت جان بینی جانرا چه خوشی باشد بی صحبت جانانه هرگوشه یکی مستی دستی زده بر دستی زان ساقی سرمستی با …

در شهر يکي کس را هشيار نمي بينم. هر يک بتر از ديگر شوريده و ديوانه. جانا به خرابات آ تا لذت جان بيني. جان را چه خوشي باشد بي صحبت جانانه. هر گوشه يکي مستي …

من بی خود و تو بی خود ما را که برد خانه ؟! من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه ؟! در شهر یکی کس را ، هوشیار نمی بینم هر یک بدتر از دیگر شوریده و …

جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه.

جانا به خراباتا تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه تو وقت خراباتی … چون کشتی بی لنگر کژ می شد و مژ می شد وز حسرت او مرده، …

علیرضا عصار » حال من بی تو » مست و دیوانه … برای معرفی آهنگهای دیگری که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا …. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه

جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی وان ساقی سر مستی با ساغر شاهانه ای لولی بربط زن تو مست تری یا من

… بینم هر یک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم …

هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی …

هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرابات آ، تا لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی وان ساقی هر هستی …

جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه. تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می. زین وقف به هشیاران مسپار یکی دانه.

بلیط تهران مشهد چه روزی ارزانتر است؟ … جانا به خرابات آی تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد. دانلود آهنگ مست و دیوانه از گروه ایگو. بی صحبت جانانه. جانا به خرابات …

من مست و تو ديوانه ما را كه برد خانه صد بار تو را گفتم كم خور دو سه پيمانه جانا به خرابات آ تا لذت جان بيني جان را چه خوشي باشد بي صحبت جانانه از خانه برون.

جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه چون کشتی بی لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه جان را چه خوشی …

جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه من مست و تو تو تو تو تو دیوانه ما را کی برد خانه , من مست …

هر یک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه نیمیم ز آب وگل …

جان را چہ خوشی باشد بے‌صحبت جانانہ از خانه برون رفتم … گفتم ز کجایے تو، تَسَخر زد و گفت ای جان نـیـمـیم ز …. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه از خانه برون …

جانا به خرابات آی تا لذّت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه از خانه برون رفتم مستیم به پیشآمد در هر نظرش مُضمَر صد گلشن و کاشانه

جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. چون کشتی بی لنگر کژ میشد و مژ میشد. در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. من مست و تو …

جان را چه خوشي باشد بي صحبت جانانه؟ هر گوشه يكي مستي دستي زده بر دستي وان ساقي هر هستي با ساغر شاهانه تو وقف خراباتي دخلت مي و خرجت مي

هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی وان ساقی سر مستی …

جانا به خرابات آی تا لذت جان بینی. جانرا چه خوشی باشد ؟ بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی. وآن ساقی هر هستی با ساغر مستانه. ای لولی بربط …

جانابه خرابات آ تاا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه چون کشتی بی لنگر کژ میشد و مژ میشد در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه جان را چه خوشی …

جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی وان ساقی سر مستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربط زن تو مست تری یا من

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر