Qeta

دعای ایتام نثار حامیان دریادل

با بیش از 1200 خیّر دریادل و سخاوتمند …

آیا تمایل به حمایت از کودک مورد نظر دارید و میخواهید به لبخندیها بپیوندید و در این مسیر توام با دعای کودکان همراه ما باشید لطفاکلید اطلاعات …

آیا تمایل به حمایت از کودک مورد نظر دارید و میخواهید به لبخندیها بپیوندید و در این مسیر توام با دعای کودکان همراه ما باشید لطفاکلید اطلاعات بیشتررا وارد کنید.

دعای. 125 likes / 0 comments / 1 … لطف و کرم و مهر خدا و امیرالمومنین نثار دل های دریایی تان .

به بهانه درگذشت یکی از بانوان نیکوکار و حامی ایتام؛ … بکنی، زود مستجاب می‌شود، دقیق نمی‌دانم تاکنون چندین هزار بار زیر باران خدا دعا کرده‌ام ولی.

ایتام 46719 N,PL. ایثار 616191 …… حامی 1080273 N,AJ. حاوی 901434 N, …… دریادل 9049 N,AJ. دریازده 0 N …. دعا 3560548 N,RES. دعاء 2 RES …… نثار 230071 N.

خداوند از شما راضی … لطف و کرم و مهر خدا و امیرالمومنین نثار دل های دریایی تان .

با بیش از 1200 خیّر دریادل و سخاوتمند ، کمک …

بارها من این را گفته‌ام؛ در زیارت خانواده‌های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید را شجاع‌تر و ….. را، سلامتیتان را، آسایش یک عمر را در پای انقلاب و اسلام نثار کردید، تشکر کنیم. …… پرچم برافراشته شده اسلام در این سرزمین بزرگ، روزی با حمله صدام ددمنش و حامیان …… من خانواده‌ها و زنانی را دیدم و میبینم که واقعاً گذشت و فداکاری و دریادلی آنها در …

هوالعزیزbr br بنیادصدر ثبت ۱۲۸۲ br حامی دانش آموزان مستعد مناطق محرومbr br ارتباط … مادر به زیر اطلاع دهید adminbonyadesadr نثار شهیدان صلوات BonyadeSadr. … دعای ما در این عید در کنار دعای فرج، رفع مشکلات از همه مسلمانان و به ویژه مردم عزیز سرزمینمان میباشد. … فطریه و کفاره برای ایتام و خانواده های ولینعمتان در مناطق محروم

… در درمانگاه خیریه در حال ساختش، مهر مادری‌اش را نثار بیماران نیازمند کند. … خیریه بسازم و از این طریق مثل نورالحکما، حامی بیماران نیازمند شوم.» … بانی دریادل درمانگاه خیریه نور در این باره می‌گوید: «در بازدیدی که از … آن‌ها از ساخت این درمانگاه خیریه در محدوده زندگی‌شان بسیار خوشحال‌اند و مرتب برای بانی آن دعا می‌کنند.

حاج خانم لبخند بر لب از برکتی می‌گوید که دعاهای بیماران نثار این حرکت خیر … دل حامی دلسوز بیماران تنگدست به حمایت‌های بیمارستان‌ها و پزشکان …

و سرخی عشق و عاطفه، نثار کاسه های لبریز از شوق ما شبی که داغی … مردم دریا دل آن روزگار پاک بازی و …. دستی به دعا تا فرج فرداییم شب یلدایتان …

از بین ناله های فرزندانش شنیدم که گویا این پیرمرد هر روزش را با قرائت زیارت عاشورا شروع می کرد. از بستگانش دقیق‌تر پرسیدم، گویی این پیرمرد …

… که ایران نه تنها هیچ گونه تهدیدی برای آنان نیست بلکه حامی قدرتمند آنان نیز می باشد. …. جمعه خواستار تجهیز بیشتر بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام شد. … چشم جهانیان را به قابلیت دانشمندان ایرانی خیره کرد دریادلان نیروی دریائی سپاه و …. در امر سلامت، دعا، سلام کردن، رعایت بهداشت کمی و کیفی تغذیه و صدقه است.

ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺟﻪ ﺗﻤﻨّﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ در ﻓﻌﻞ ﻫﺎي وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ در ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد ﺑـﻪ. ﻃﻮر ﻗﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ …… درﯾﺎدﻟﯽ ﻣﺮداﻧﻪ. اي …… ﯾﺖ، رﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮس، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻈﻢ، ﻗﺎﻧﻮن، داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻣﯽ و …… ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﻼﻡ …… ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﺜﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ.

ﻛﺮاﻫﻴﺖ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺗَﻘَﺮﱡب در اﺳﺮارِﺑﻠﻴّﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲاﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻋﺎ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪ. ﺗﻮﺑ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ …… اوّ ل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺮوف. ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش اﻳﻦ اﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اوﺿﺎع ﻫﺮات ﺑﺎز ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﺣﺎﻣﻲ و ﻣﺸﻮّ ق او در ….. و درود ﻧﺎﻣﻌﺪود و ﻏﻔﺮان ﺑﻲﭘﺎﻳﺎن ﻧﺜﺎر آل و اﺻﺤﺎب و ﻋﺸﻴﺮت و اﺣﺒﺎب او ﻛﻪ ارﻛـﺎن. و ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺼﺮ …… ﺧﺎﻧﻪاي ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ روز در آن ﺟﺎ ﺑﻪ اﻃﻌﺎم ﻓﻘﺮا و ﺿﻌﻔﺎ و اﻳﺘﺎم ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ/. ﺟﺎي ﺑﻬﺸﺖ آﺛﺎر …

رضایـی؛ ریاسـت سـابق سـازمان حـج و زیـارت، دکتـر سـلیمی؛ ریاسـت دانشـگاه … خیّریــن مدرسه ســاز و حامــی معلــوالن توانســتیم جایــگاه خیّــری. بانــوان را نشــان دهیــم و …… گذاشــته و محبــت بی دریغــش را نثــار …. کوچکـی از کارهـای ایـن مـرد دریـادل می پردازیـم: 1. ….. پایه ای برای مرکز ایتام و پایه ای برای مسکن هایی.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: اگر می خواهی دعای تو مستجاب شود، کسبت را از حلال …… بهر نثار مقدمش ز فرو شادی و شعف …… که شد بعد از پیمبر حامی بی سنگرش زهرا …… برای دیدن ایتام زار می گریم …… لبان تشنه ی دریادلان به فریادست.

ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﻼً ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﺜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ. ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. …… ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺑﺴﻴﺞ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﺩﻻﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﺮﻛﺎﻥ: …. ﺳــﻼﻡ ﺑﺮ ﺷــﻬﻴﺪﺍﻥ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﻛﻔﻦ، ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻴﮕﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﺁﺑﺎﺩﻱ: …… ﺭﺍ ﺩﻋــﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺷــﻤﺎ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻫﺎﻱ …… ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﻳﺎﺭﻱ …

اینجانب پرواز این دریادلان را که در راه خدمت به میهن اسلامی جان خود را اینگونه فدا نمودند را ….. با ديد خلاقانه و نقد منصفانه مي توانند حامي بزرگي براي مسئولين دانشگاه باشند. ….. پس از آن دانشگاهیان دانشگاه صنعتی قم با غبار روبی مزار شهدا ، نثار گل و ….. از جمله برنامه های دانشگاه صنعتی قم در دهه اول محرم ، قرائت زیارت پرفیض عاشورا و …

… می خواندند؛ زیرا این لغت به معنی سرخ تیره رنگ، شجاع، چابک، دلاور و دریا دل است. … این لقب به مفهوم حامی بانوان است، کنایه از اینکه حضرت ابوالفضل(ع) حامی …. فرازهای مهمی از زیارت نامه حضرت عباس(ع) از زبان امام صادق(ع) نقل شده است که ما … آنکه با کمال مواسات، ایثار و برادری، جانش را نثار برادرش حسین(ع) کرد .

امام خميني حامي تنگدستان بود و در برابر غرب و آمريکا ايستاد». …… وقت بنده به پروردگارش، آن وقتي است که او را در حال سجده بخواند و دعا کند. * امام صادق(ع): ….. من كه بلا كشيدهام ناز ترا خريدهام جان بلب رسيده را قصد نثار دارمي …… ای بسیجیان دریا دل حتما به …… شما را به خدا در ايتام، پس آنان را گرسنه نگذاريد و نيازمند سئوال از خودتان

بسیجی او سپاه و ارتش وجهادگر و امدادگر استانهای خوزستان ، ایلام ، باخترانه … حامیان اسلام عزیزند …. دعای این دلسوختگان میهن اسلامی از جانب. کشور را …… میرسد نثار عليه فراق افزایش …… بسیجیان دریادل ، فرهنگیان منظور مقابله با دشمن صهیونیتی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر