Qeta

رئیس قوه قضائیه: قانون برای همه یکسان اجرا می شود.

… والمسلمین رئیسی در جمع نخبگان: قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و در … نشست علما، نخبگان و برگزیدگان استان زنجان با رئیس قوه قضائیه در …

در زمینه رسیدگی به پرونده هایی که برای مردم سوال برانگیز است ،شفاف سازی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در زنجان: قانون برای همه یکسان اجرا می شود. در زمینه رسیدگی به پرونده‌هایی که برای مردم سوال برانگیز است، شفاف‌سازی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی …. با میزان: همه قوانین جزایی در قالب کتاب پنجم رونمایی می‌شود/ استفاده از ظرفیت مرکز … از حیث تجربه، توانمندی و تحصیلات یکسان هستند، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

در اجرای تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحات … دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای …. معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان: همه قوانین جزایی در قالب کتاب … از حیث تجربه، توانمندی و تحصیلات یکسان هستند، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

رئیس قوه قضاییه در زنجان قانون برای همه یکسان اجرا می شود در زمینه رسیدگی به پرونده هایی که برای مردم سوال برانگیز است، شفاف سازی خواهد شد.

در یک پروندة قضایی, قضات با همة دقت‌ها و وسواس‌هایی که به خرج می‌دهند گاه در تطبیق … به این راه‌های اعتراض که بعد از قطعیت حکم اعمال می‌شود «طرق فوق‌العاده اعتراض» گفته … به هرحال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه که به مسئله اعتراض … قوة قضائیه این را خلاف شرع تشخیص می‌دهد و این رأی همین‌طور مانده, نه دستور اجرا …

همانطور که از ظاهر مقدمه ی فوق استنباط می شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، … قوه ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف … در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه ی امکانات خود را …. با توجه به اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی، وظایف رئیس قوه ی قضائیه به …

معاونت حقوقی قوه قضاییه کلیه نظریات مشورتی تنقیح لوایح. … رئیس قوه قضاییه: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای صیانت از حیثیت مسئولان. ….. در شبکه ۴ سیما بازار ارز شفاف می شود/ «رودررو» با معاون حقوقی قوه قضاییه …… سلامت و کارآمدی قوه قضاییه تاکید کردند و بر همین مبنا باید این دو مقوله همواره در همه امور، نصب …

رئيس قوه قضاییه در زنجان: قانون براي همه يکسان اجرا مي شود/ در زمینه رسیدگی به پرونده‌هایی که برای مردم سوال برانگیز است، شفاف‌سازی خواهد شد.

اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ، ﯾﺎ از راه ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﮕﺮ …. ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، …. اﺻﻞ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮم او در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد. …. در اﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

وی با بیان اینکه به موضع گیری اخیر رئیس قوه قضائیه احترام می‌گذارد، گفت: تجربه … از این رو، اگر همین قانون به دقت و درستی اجرا شود، کافی است. … آنچه باعث نقض حقوق شهروندان می‌شود، عدم اطلاع آنها از حقوق‌شان نیست. …. تامین‌اجتماعی و حق بهره‌مندی همه افراد از درآمدهای عمومی، به صورت یکسان در مورد ایرانیان رعایت …

2 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق …. می‌شود کار‌گروه ویژه که اعضای آن را شخص رئیس محترم قوه‌قضائیه تعیین می‌کند زیر عنوان …

بخش دیگری از تأکیدات رئیس قوه قضائیه، تجدیدنظر درباره زندانیان مهریه است. … رئیس قوه قضائیه خواسته است ظرف ۱۵ روز آینده دستورالعمل آن تهیه و تدوین شود. … داشته است که اکنون در اجرای برنامه خود اقدام به ارتکاب این جنایت کرده است. … در دستگاه قضایی اظهار کرد: سلامت قوه قضائیه بسیار مهم است و همه قضات و …

اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون. اساسی باشد. ….. محتوی متفاوت بوده و یکسان ارزیابی نمی. شوند. …. اعمال قوه مقننه توسط مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان انجام می. شود. … ده مقام معظم رهبری گذاشته شده، در صالحیت رئیس … آید براى اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابالغ مى. گردد. « حال.

قانون اساسی مشروطه و متمم آن، دراصول ۷۱ إلى ۸۹ این متمم، وظایف قوه قضاییه و نیز. استقلال داد رسان … که قانون. کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن … و به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. از سوی دیگر …. ارتباط مستقیم رئیس جمهور بر قوه قضاییه وجود ندارد، بلکه در همه جا، قوه قضاییه به.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، …. مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و … اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي … در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع …

ﻫﻤــﻪ ﺟﻮاﻧــﺐ و اﻃــﺮاف ﻣﻮﺿــﻮع ﻣــﺪ ﻧﻈــﺮ ﻗــﺮار ﻧﮕﻴــﺮد و داراي ﺧــﻼء و ﻧﺎرﺳــﺎﻳﻲ. ﻫــﺎﻳﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آن اﻳﺮادات در ﺿﻤﻦ اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد . اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ. اي ﻣﻲ …… ﺗﺒﻌﻴﺖ از آراي ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد روﻳ. ﻪ واﺣﺪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻧﻜﺘﻪ … 86. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻼت و آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري. : در. ﺻﻮرﺗﻲ. ﻛﻪ. رﺋﻴﺲ. ﻗﻮه. ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ. ﻳﺎ. رﺋﻴﺲ. دﻳﻮ. ان. ﺑﻪ. ﻫﺮ. ﻧﺤﻮ. …

اجرای عادلانه و یکسان قانون موجب تحول در قوه قضائیه می شود/هیچ نکته منفی … گفت: اجرای قانون به صورت یکسان و عادلانه در مورد همه افراد و عدم تبعیض میان … آیت الله رجبی، رئیس جدید دستگاه قضا را فردی کارآمد دانست و گفت: آیت …

رﻳﻴﺲ. ﺟﻤﻬﻮ. ر، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن. ﻣﺠﻠﺲ. ﺷﻮراي. اﺳﻼﻣﻲ. ، اﻋﻀﺎي. ﺷﻮراهﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ، ﻳﺎ از. راﻩ. هﻤﻪ. ﭘﺮﺳﻲ. در ﻣﻮاردي. آﻪ. در اﺻﻮل. دﻳﮕﺮ اﻳﻦ. ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﻌﻴﻦ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . اﺻﻞ. 6. ﻃﺒﻖ. دﺳﺘﻮر ﻗﺮﺁن. : ” آﺮﻳﻢ. و اﻣﺮهﻢ …. هﻤﻪ. اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ. اﻋﻢ. از زن. و ﻣﺮد ﻳﻜﺴﺎن. در ﺣﻤﺎﻳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن. ﻗﺮار دارﻧﺪ و از هﻤﻪ. ﺣﻘﻮق. اﻧﺴﺎﻧﻲ. ،. ﺳﻴﺎﺳﻲ ….. ﺷﻮد و ﻣﺼﻮﺑﺎت. ﺁن. ﭘﺲ. از ﻃﻲ. ﻣﺮاﺣﻠﻲ. آﻪ. در اﺻﻮل. ﺑﻌﺪ ﻣﻲ. ﺁﻳﺪ ﺑﺮاي. اﺟﺮا ﺑﻪ. ﻗﻮﻩ. ﻣﺠﺮﻳﻪ. و ﻗ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر