Qeta

رویکرد عارفانه به این ایام

در این سرزمین, هم عطار و سنایى شعر گفته اند و هم کسانى که آب به جوى لهو و لعب مى ….. شعر امام(ره) بیش از آنکه در میان عارفانه ها بنشیند, در جمع عاشقانه ها جاى دارد. ….. اما نوعى دیگر از رویکرد به قرآن نیز هست که از سنخ تألیف و تحقیق نیست, که مى توان …. مثلاً اگر مى دانستیم که چه بخش هاى از دیوان حافظ مربوط به ایام جوانى و چه بخش هاى …

از مباحث فقهی، رابطه انسان و خدا نوعی رابطه عبد و مولایی برداشت می‌شود که این رویکرد ضعف‌هایی دارد و در حقیقت با مراتب نازل خلوص در عبادت …

ﺗﺒﺮﯾﺰى ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻏﺰل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺰل ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪه،. ﺑﻪ ﺟﻬﺶ و ﺗﻨﻮّع … ﺑﻰ ﻋﻨﺎﯾﺘﻰ ﻣﺤﺒﻮب، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺪ ﺳﺮى اﯾﺎم، دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎرى را ﺑﻪ وادى ﺗﺤﯿﺮ و ﺟﻨﻮن ﺳﻮق. داده اﺳﺖ. در اﯾﻦ … ﻣﻘﺪﻣﻪ ص 35). ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﻋﺮ در ﻣﻮرد ﻇﻬﻮر اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ روﺣﻰ، وﺟﻮد اﺷﻌﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺘﺎً ….. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺷﺎﻋﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﺷﻌﺮﯾﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً دو روﯾﮑﺮد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ دارد. اﺷﻌﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ او …

شکل گیری زبان عارفانه بیش از آن که در گرو معنا و مفاهیم ذهنی و گزینشی شاعر باشد وامدار …. می دانند و اصل بلاغت را با این رویکرد مراعات داشته اند، نخست اینکه این زبان به لحاظ ….. در هاون ایام چه درها که شکستید آن سرمه دیده ست بسایید، بسایید.

انسان با قرائت و تدبیر در این آیات، خود را در محضر او، و او را حاضر در لحظه لحظه …. شیوه ی رسمی به صورت دیگری هم از سوی عارفان عرضه می شد و آن ادبیات عرفانی است .

بسیاری از عارفان عامل این گناه را حوا می دانند و معتقدند که آدم در برابر وسوسه … در مقابل این نظریه کسانی در اسلام و سایر ادیان بوده و هستند که زنان را مستحق ….. یاد مرگ نزد رابعه از آن جهت اهمیت یافته بود که می خواست در ایام زندگی به …

… را در بر می‌گیرد، امّا هدف اصلی‌ و اَولی در این مقاله با نگاهی به شیوه‌های رویکرد هرمنوتیک … افزون بر این، موارد درون‌متنی، شناخت احوال و افعال شمس تبریزی به عنوان یک … می‌توان به تأویل او از جملة مشهور عارفان که می‌گویند: «المَجَازُ قَنطَرَةُ الحَقِیقَةِ» یاد کرد …. شمس در تأویل حدیث: «اِنَّ لِرَبِّکُم فِی اَیَّامِ دَهرِکُم نَفَخَاتٌ أَلاَ فَتَعَرَّضُوا لَهَا» می‌گوید: …

وی قاریان و طالبان این حکمت را به عبادات زاهدانه و یا چلّه‌نشینی، نخوردن گوشت و مداومت بر صوم و صلاة، خود او در بیشتر ایام سال روزه بود و حتی … عارفانه یا صوفیانه است که هم در عرفان و هم در تصوف از اصول اساسی …

امام در این تعریف، شریعت و گستره آن را همان گستره دین می داند که ناظر به بخش … و جالب این که همین نگرش ظاهراندیشانه در نهایت به دو نوع رویکرد متفاوت و متضاد می انجامد. …. برخی از منتسبین به سیر و سلوک که در بین عارفان راستین و اولیاء …… ماه رمضان، ایام نزدیکی به ذات حق و کناره گیری از خلق و رویت ذات او از …

در این مقاله معانی تأویلی گل از دیدگاه عارفان و صوفیان بررسی می‌شود. مبانی معناگرایانه … بنابراین توجه به رویکرد تأویلی عارفان و صوفیان دربارة گل، یکی از ضرورت‌های اساسی است که تاکنون بررسی نشده است. ….. که موسم گل و ایام راح و ریحان است

برداشت‌های عارفانه در ارتباط با موضوع حبّ الهی، برداشت دیگری از مفهوم این آیه است. … غیرعرفانی آیۀ ارتداد پرداخته و رویکردهای اهل سنت و شیعیان را در تفسیر این آیه ….. در همین ایام ابوطالب مکی (متوفی 386ق) محبت را از بالاترین مقام‌های عارفان می‌داند …

نویسنده در این کتاب به مشارکت و نقش بی‌بدیل متصوفه در تفسیر قرآن می‌پردازد. … که خضر از آب حیات نوشید و جاودانه شد و هر ساله در مکه در ایام حج با الیاس پیامبر دیدار …. این چارچوب، رویکردی توجیهی و تفسیری است که از تفاسیر عرفانی که چنین …

440ق) و اشعار عارفانه منسوب به او کاملاً قابل تحلیل و واکاوی است. ….. اگر بپذیریم که «ستون فقرات تصوف را نظریه ولایت می‌سازد و اعتقاد به کرامت، ….. ایام کنــــد ذلیــــــل هر [بی] پیـــــری …

کـــودکی و جـــوانی، نوســـتالژی عارفانـــه و م … شـه و ذهــن شــاعر در رویکــرد. نوستالژیک وی در ایـن مجموعـه شـعر بـا ذکـر نمونـه …… خیال خود به دنبال روزهای گذشته می.

در رویکرد اول، دینداری را به سه سنخ تقسیم می‌کند: دینداری معیشت‌اندیش، دینداری … این همان تجربه‌ای است که شاعران و عارفان دارند؛ هر چند پیامبر این را در سطح ….. خمینی باسوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون؛ از ایام اولیه حکومت هخامنشیان تا روزگار …

ۀ این مس. ئله قابل تامل است. بحث تجرد. و تأ. ه. ل نزد عارفان مسلمان ازجهات. گوناگون … بدیهی است هر نوع رویکردی در سنت اسالمی نس. بت به ….. به مرور ایام و با شکل.

در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می‌توان افزود که تعلیق در انشا … برای بررسی نحوه نضج تاریخی این اندیشه ضمن پرداختن به توحید فلسفی به ….. پس از اشاره کلی به مشرب عارفان در نیل به توحید که متکی بر مشاهده قلبی و … از همین روست که برخی اهل ذوق می‌گویند «حقیقت معراج معنوى و روحانى تذکر ایام سلف است.

به‌نظر شما نگاه و رویکرد امام خمینی چه دستاوردهایی برای عملکرد ایشان در عرصه سیاسی داشته است؟ … چند سال پیش در ایام ۲۲ بهمن عده‌ای از بندگان خدا از روی علاقه و ارادتی که … در هر صورت این جامعه امروز و نسل گذشته و حال و آینده درگیر امام هستند؛ … اما این نگاه عارفانه می‌گوید اگر کثرت نباشد، شما طعم وحدت را نمی‌چشید.

روان‌شناسی مثبت گرا را رویکرد روان‌شناسی در هزاره سوم میلادی می‌دانند. … در چهره، برخلاف بعضی تحلیل‌ها، این بیان حزن و اندوه مثبت و به قولی غم عارفانه نیست، بلکه با روشنگری حافظ می‌توان گفت … گونه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن.

۳۲/ تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق الطیر عطار با رسالة الطير ابن سینا …. سال، تنها از راه مطالعه در ایام فراغت، بر تمام رموز و اسرار فلسفه واقف شدم. … شماری از صوفیان و عارفان و متکلمان و شاعران، با تشبث به این نحله فلسفی، هم خود را.

مفهوم و نظریه ای که بایــد در این بخش، بدان اشــاره کرد، … دارد که در نهایت، به تجربه ای عارفانه ختم می شود. این مهم. در بستر تجربه هنری، در ساخت مساجد، نگارگری و …

در حالی که در نقد و خوانش ادبی، چنین رویکردی بسیار ناروا است و موحب ضایع شدن ….. به همین دلیل است که ازقدیم الایّام،عشق راباگرسنگی جنسی درآمیخته وآن رابدنام کرده اند. …. در این غزل،خواجه شیراز همانند یک نمایشنامه نویس حاذق،تصویری عارفانه در ذهن …

به مناسبت آیین نکوداشت استاد فاضل و گرانقدر …. استناد به این قول رسول اکرم(ص) که: «ان لربّکم فی ایام دهرکم نفحات رحمته …. نوع رویکرد استدلالی و برهانی شیخ، به مقولۀ عشق بسیار جالب توجه است.

این ویژه برنامه گفتگو محور با رویکرد مثبت نگری، مهربانی و امید بخشی و … این برنامه در خصوص طب سنتی و کارکرد آن در ایام ماه مبارک رمضان از زبان … (ع) به روایت استاد دکتراسماعیلی، داستانک و شاعرانه های عارفانه به روایت حامد …

همچنین در این راستا در مناسبت‌های مختلف مانند دهه محرم و ایام فاطمیه، کانون ها و …. تا با خواندن اشعاری عاشقانه و عارفانه به ابراز ارادت برای عاشورا و امام حسین(ع) بپردازند. رویکرد اصلی مؤسسه فرهنگ عاشورا در دزفول انتقال پیام عاشورا به …

جملات بزرگان ، جملات. علاقه مندان به جملات بزرگان ،متن های زیبا و الهام بخش، با ما همراه باشید تا در این بخش گلچینی از زیباترین جملات را در سری سی و سوم بخوانید و لذت ببرید. … شاد ترین ایام را برایتان آرزو دارم. نه برای امروز ، بلکه برای فردای هر …

و تبیین جزئیات نگرش او ، توجه پژوهشگران را به این نکتة مغفول مانده جلب … شده است. در گام بعدی، بر اساس رویکرد عارفان به موضوعِ انسان، در سه ساحت. » ….. شوند؛. ا». یّام. مبارک با. د از. شما. مبارک شما. یید! ایّام. یم. آید. تا به شما م. بارک. شود .« )همان،.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر