Qeta

عملکرد شرکت:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

در این میان رابطه میان هوش هیجانی مدیران و عملکرد مورد تأیید قرار گرفته است …. در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های …

از این روی هدف این پژوهش آن است تا تاثیر هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان مورد مطالعه قرار‌ گیرد. لذا تحقیق از نظر هدف …

بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی کارکنان شرکت تالیا) … این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده …

3 نظرات مطرح شده در مورد هوش هیجانی.. 27.

کارکنان مورد بررسی از لحاظ هوش هیجانی میانگین 182 و انحراف معیار 34 و از لحاظ عملکرد شغلی میانگین …. خواهد بود و شرکت در این تحقیق کامالً آگاهانه و اختیاری است.

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه … جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ، کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران … گلمن در سال 1998 طی بررسی دویست شرکت و سازمان در سراسر جهان به این نتیجه …

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد هوش هیجانی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و … پایان نامه بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ….. پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب …

عنوان کامل پایان نامه پایان نامه تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتار سیاسی در شرکت گاز لینک دانلود این … پایان نامه نبا موضوع قش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش (مورد کاوی: شرکت قند اسلام آباد غرب).

تحقیق حاضر کاربردی و به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفته است. … نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی و ابعاد چهارگانة آن بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و …

داده‌ها با آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و … نتایج تحلیل نشان داد که بین هوش‌هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، … آنها دریافتند که پس از آموزش مهارت‌های درون فردی و بین فردی سطح عملکرد … هدف از اجرای تحقیق، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با ….. Macgraw hill company.

داده های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار … همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس مورد … سرمایه فکری به عنوان یک منبع برای ایجاد ارزش در شرکت ها تعریف شده است که …

مقدمه. در سالهاي اخير از جمله عواملي كه در برخي از مدلها مورد اشاره قرار گرفته است، شايستگي با عنوان هوش هيجاني است. سالووي و ماير كه از صاحب نظران …

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران ورزشی بود که مجموعا 74 نفر را تشکیل می … نتایج نشان می داد بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و از … هوش عاطفی در کارکنان شهرداری منطقه 4 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه …

متن کامل مقاله(پایان نامه) مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاداسلامی … مقاله(پایان نامه) تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتار سیاسی در شر. … انسانی موضوع تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان از طریق رفتار سیاسی در شرکت … دسترسی متن کامل پایان نامه ها در مورد این موضوع.

در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه … آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟

ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل می دهد.ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری این موضوع که شرکت تا …

آن است …

اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب ﺷﻴﺮاز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،. اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻴﺮاز. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪو در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ …

نمونه مورد پژوهش 146 نفر از مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان منطقه … اصل مقاله. مقدمه. هوش هیجانی EQ نقش مهمی را در محیط کار ایفا می‌کند، به ویژه بنا بر نظر … راهبردهای عملکرد انسانی، ترکیبی از هوش شناختی (IQ) با هوش هیجانی غیر … پی برد، شرکت های معروف بین المللی افرادی را استخدام می‌کنندکه نمره هوش هیجانی …

کلید واژه ها: هوش هیجانیتاب آوریعملکرد تحصیلیامیدواریفرسودگی تحصیلی … نتیجه تحقیق نیز نشان داد، رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی معنادار بود، چرا … و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامه هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند. …. نفر بهنجار که بر اساس جنسیت، سن و سواد همتا شده بودند در این مطالعه شرکت کردند.

)مورد مطالعه: شرکت پاالیش گاز ایالم(. 1حسینعلی حیدری. 2 صادق فیض الهی. چکیده. در ایــن تحقیــق، ارتبــاط بیــن هــوش هیجانــی و عملکــرد شــغلی کارکنــان در …

هوش معنوی و هیجانی مدیران شرکت. های تولیدی بر عملکرد مالی. شرکت. ها. است … ابزار مورد. استفاده پژوهش. پرسش. نامه. استاندارد. هوش. معنوی کینگ و هوش هیجانی بار.

همچنین، رابطه معنادار مثبت بین مؤلفههای هوش عاطفی یعنی خودآگاهی، خودنظم دهی، … مقایسهی هوش عاطفی ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی پسران شرکت کننده در … پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. … ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻇﻴﻔﻪ ای ﻣﺪﻳﺮان (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

تعداد 80 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد پروپوزال هوش … پروپوزال بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان (اداره کل … پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان.

اصل مقاله. مقدمه و بیان مسئله. در دهههای پایانی قرن بیستم و در آغاز هزارۀ سوم، موضوعی که نظر … پژوهش‌های گوناگون مدعی شدهاند که هوش هیجانی و هوش اجتماعی در عملکرد[3] و … آنان به‌منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، نیازهای کاربران و شرایط موجود را مورد توجه ….. بهینه استنتاج فازی عصبی تطبیقی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان).

:پایان نامه هوش هیجانی … معرفی می شوند شرکت میدهند پیشنهاد دهندگان مفوم هوش هیجانی این مسئله را مورد بحث قرار داده اند که …

این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان شکل گرفت. … که حسابرسی صحیح انجام نداده است، به راحتی درآمد خالص شرکت و هر چیز دیگر را، زیاد نمایی می‌کند. … این مورد نشان می‌دهد که حسابرس عملکرد پایین داشته است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر