Qeta

قصیده آی دریغا! که خردمند را

شماره ١٢٥: آی دریغا! که خردمند را. آی دریغا! که خردمند را. باشد فرزند و خردمند نی. ور چه ادب دارد و دانش پدر. حاصل میراث به فرزند نی. شماره ١٢٦: بی قیمت است شکر از آن دو …

که هجران چون کند با روزگارت. ته که روز و شوان در یاد مویی. هزارت عاشق … قصیده شماره ١٣٨: گنبد پیروزه‌گون پر ز مشاعل · ناصرخسرو … شماره ١٢٥: آی دریغا! که خردمند را.

وله فی مرثیة الصّدر رئیس الدّین محمود رحمه الله: دریغا که پژمرده شد ناگهانی.

او نویسنده ای توانا بوده که با زبان طنز و به شعر عامیانه، جنبه ابزاری دین را به …. دریغا هنگامی که باید پند آنرا در نیافتیم و ای بس موشکانی که سالهاست به دست …… می شود به مردی خردمند و عاقل و دانا که به او صمیمانه پیشنهاد می شود قصه موش و گربه را …

سنایی و در نهایت مقایسه تطبیقی قصیده ای از هر دو شاعر. و مد. ) ١. … خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست. سعدی، ۱۳۸۰: ۹۶۷).

بدیهی است که رودکی هم چون دیگر بزرگان ادب، از ابزارهای علم معانی در شعر خود بهره برده است که نوع و میزان این استفاده و تبیین اندیشه ها و … آی دریغـا که خردمند را.

گزیده ای از بهترین اشعار کوتاه از سعدی شیرازی را در ستاره بخوانید. … دلیل اینکه به نظم و نثر است، مشحون از تک‌بیت‌های ناب است که شعر کوتاه محسوب می‌شوند. ….. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان … دریغا که بر خوان الوان عمر.

غزل عاشقانه “ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم” از مولانا: ای خوشا … غزل عاشقانه “از هر چه می‌ رود سخن دوست خوش ترست” از سعدی: …. دردا و دریغا که در این بازی خونین.

… وزارت و صدارت داشتند.۲ میرزاعیسی افزون بر مقام و مسئولیت های سیاسی، مردی خردمند و عالم بود. … مؤیدالدوله که از پختگی شعر و احاطۀ ادبی این جوان گمنام در شگفت شده بود، به توصیۀ … در قصیده ای که میرزاصادق در ستایش امیرنظام سروده، اشاره به همان مدت دو سالی دارد که بصیرالدوله از آن سخن می‌گوید. …… آوخ ز فروشنده، دریغا ز خریدار

قصیده ی پیام شاعر( دیوان ص 29)جوابیه ایست که بهار در پاسخ به پاره ای ازمعاندان … علاوه بر شعر و ادب،از منطق،موسیقی،هیأت علوم الهی،ریاضی،طبیعی،نجوم و حکمت مایه ای اندوخته بدان تفاخر می کرد دریغا که این مرد …. کای خردمند وزیری که نپرورده جهان.

خوانندگان را باز يادآور مي‌شوم كه آن دو عامل اصلي براي ماندگاري شعر ناب، يكي مفهوم بلند و … بنواخت ز خشم بر فلك مشت آن مشت تويي، تو اي دماوند … از فعل منافقـي و بي‌بـاك در قول حكيمي و خردمنـد … دردا و دريغا كه چنان گشتي بي برگ

اگر قدری به عقب برگردیم: میرزا عیسی قائم مقام فراهانی اول (میرزا بزرگ) که در ذی …. ادیب الممالک، به مناسبت نفی بلد مجدالاسلام قطعه ای دردناک سروده که در صفحهٔ ۱۷۵ …

پسر بفراست استيصار بجای آورد و گفت : ای پدر ، کوتاه خردمند به که نادان بلند . نه هر چه ….. شيادی گيسوان بافت يعنی علويست و با قافله حجاز به شهری در آ د که از حج همی آيم و قصيده ای پيش ملک برد که من گفته ام . …… دريغا كه بگرفت راه نفس

ای بسا تیز طبع کاهل کوش که شد از کاهلی سفال فروش. وی بسا کوردل که از … که از اشعار زیر پیداست که شاعر خوش طبع ما به مرحله پیری رسیده و از ضعف و. ناتوانی رنج ….. گردون ز برای هر خردمند صد شربت جانگزا در آمیخت. گیتی ز برای هر …. همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی. علاوه بر این، …

در این جستار کوشش شده است ویژگی‌های شعر سبک خراسانی در شعر رودکی که …… خزّ به جّای مُلحَم و ، خرگاه مورد به جّاي سوسن آمد باز ايّ دريغا كه خردمند را آه از اين جورِ بد …

درغزلیات بی بدیل خود، حافظ درعین حال که از غزل سرایان پیشین و معاصرین، اقتباس میکند، …. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی دل ز تنهائی به جان آمد خدا را همدمی …. حافظ، حکیم خردمند وآگاه دلی که لحظه ای از مبارزه با شیخ و زاهد وفقیه و محتسب باز نمی …

عبید زاکانی اشعار عبید زاکانی کلیات عبید زاکانی حکایت های عبید زاکانی,شعر های عبید … ای خردمند عاقل ودانا … موش گفتا که من غلام توام … ای دریغا رئیس موشانا.

در این مقاله ویژگی های عروضی و وزنی اشعار رودکی در چهار. بخش بررسی … شعر رودکی، اوزان رایج، اوزان نامأنوس، اوزان مثنوی، اختیارات شعری. …. ای دریغا که خردمند را.

…این نیز بگذرد. … ای که بزنبیل تو هیچ کسی نان نریخت در بن زنبیل خود هم … چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری ….. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان …… دردا و دریغا که در این بازی خونین

در این مقاله، به ویژگی های سبکی و نوآوری های سنایی در شعر و ادب فارسی اشاره شده است. … سیر العباد الی المعاد، منظومه ای است رمزی و عرفانی که در آنْ نوعی سفر به عالَم روحانیات بیان شده است. …. مسلمانی کنون اسمی است، بر عرفی و عاداتی, دریغا کومسلمانی دریغا کومسلمانی؟ … نکند دانا مستی، نخورد عاقل مِیْ, ننهد مرد خردمند سوی مستی پِیْ.

اﻧﻮري از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﺮ او ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻫﻤﺪورة او و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﭘـﺲ از. او ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. … اي ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻛﻪ ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﺴﺦ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ….. ﺑــﺮ ﺑــﺎد ﺷــﺪ آن ﻧﻔــﺲ درﻳﻐــﺎ ﻧﻔﺴــﻲ. 30. ) ﺻﻔﺤﺔ … ﻋﺸـــﻖ آﻓـــﺖ داﻧـــﺶ ﺧﺮدﻣﻨـــﺪ ﺷـــﺪه.

ای و شب. ه. دینی شباهت دارند که با. پیش. داشتهایی نقد ناشده و کمابیش مقدس پنداشته شده، … پارسی انجامیده و شکافی عمیق میان شعر نو و کهن، و سبک قدیم و جدید را پدید آورده است. …… ای وای دریغا که وطن مرد ندارد …… کای خردمند وزیری که نپرورده جهان.

در اوایل دیوان خلیلی، قصیده ای از دنیا طاهری می خوانیم. دریغا كه با وجود اقامت 19 ساله درمشهد مقدس، و استفاده از محضر قاطبه ي سخنوران خراسانی، با نام و یاد این سخنور …

اي ﭘﺪر ، ﻛﻮﺗﺎه ﺧﺮدﻣﻨـﺪ …. ﺷﻤﺎﻳﻞ او در ﺣﻀﺮات ﻣﻠﻚ ﺷﻤﻪ اي ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﺎﻗﻼن در او اﺛـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ و ﺟﻬـﻞ …. ﺑﺸﺎرت داد ﻛﻪ ﻓﻼن ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎدﻳﻢ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻴﺮ آﻣﺪﻧـﺪ و ﺳـﭙﺎه رﻋﻴـﺖ آن …… درﻳﻐﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﺮ. ﻓﺖ راه ﻧﻔﺲ. درﻳﻐﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان اﻟﻮان ﻋﻤﺮ. دﻣﻰ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻨﺪ. : ﺑﺲ. ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ …

شماره ١: اول دفتر به نام ايزد دانا · شماره ٢: اي نفس خرم باد صبا · شماره ٣: روي تو خوش … کن اي دل که صبر سيرت اهل صفاست · شماره ٤٩: خرم آن بقعه که آرامگه يار آن جاست …

خوانندگان را باز یادآور می‌شوم که آن دو عامل اصلی برای ماندگاری شعر ناب، یکی مفهوم … بیاییـد ای کبوترهای دلخواه بدن کافورگون پاها چو شنگرف … زین بی خردان سفله بستان داد دل مـردم خردمنـد … دردا و دریغا که چنان گشتی بی برگ.

نعمتهايي در …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر