Qeta

قصیده این جهان را نگر به چشم خرد

این جهان را نگر به چشم خرد. نی بدان چشم کاندر او نگری … استاد جمشید سروشیار در مقاله ای کیفیت انتساب اشتباه این شعر به رودکی را چنین نوشته اند : «اما کیفیت …

. تعداد دفعات …

ادیبان و دانشمندان بزرگ مثل درختان تنومند بار آورند، که در بوستان و محیط دارای آب و هوا و … این جهان را نگر به چشم خرد،*** نی بدان چشم، کاندر آن نگری.

این جهان را نگر به چشم خرد.

فردوسی، به شعر درآوردنِ رودکی کلیله و دمنه را، سفتنِ “درّ آگنده” می نامد. حافظ عین مصراعِ ….. این جهان را نگر به چشم خرد/ نی بدان چشم کاندرو نگری.

شاعر: رودکی, شعر: در مرثیت شهید بلخی (صفحه 1), دفتر: دیوان اشعار (باب اول), … از شمار دو چشم یک تن کم, وز شمار خرد هزاران بیش ….. این جهان را نگر به چشم خرد .

زیباترین اشعار دیوان قصاید رودکی در مورد عشق و زندگی، شعر و رباعی های کوتاه و معروف از شاعر ایرانی رودکی … هیچ شادی نیست اندر این جهان … زمانه، چون نگری، سربه سر همه پندست. به … شاد زی با سیاه چشمان، شاد … تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد.

ﻣﻲ. دﻫﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي رودﻛﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ. ﻛﺎود و ﺑﺪاﻧ. ﺠﺎ ﻣﻲ. رﺳـﺪ ﻛـﻪ. « ﭘـﺪر. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ. » ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ … زﻣﺎﻧﻪ را ﭼﻮن ﻧﮕﺮي ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺪﺳﺖ. ﺑﻪ روز ﻧﻴﻚ ﻛﺴﺎن ﮔﻔﺖ …. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ رودﻛﻲ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎن را در ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ … ﺷﻤﺎر دو ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻢ. وز ﺷﻤﺎر ﺧﺮد ﻫﺰاران ﺑﻴﺶ.

درست به خاطر ندارم که این شعر استاد شاعران رودکی سمرقندی را چه زمانی شنیده ام و یا هم چه … معلوم نیست که او در چه سالی چشم به جهان گشوده است ؛ اما زادگاه او دهکده ییست به نام بنُج …… در منظومهء جهان نگری شاعرانهء رودکی، پند ، اندرز و حکمت جایگاه بلند و گسترده یی دارد. …. چون زبان را بند خرد رها گردد، پای در بند آید.

مولانا دل شکسته شد و در این مرحله بود که به شعر سرودن آغاز کرد. … د/940 «چشم ساحر»عشق، از او چنان شاعری ساخت که سرود: …. مونس احمد مرسل به جهان کیست بگو؟ …. در نگر در حال خاموشی برویم نیک نیک …… استعاره سنگ ها که در هاون خرد می شوند تا به دارویی با ارزش تبدّل یابند راه به تصویرهای شعری بیشماری می برد که طی آن رابطه …

در اين ميان آذر بيگدلي را بايد سر سلسله اين شاعران به شمار آورد. … پرداز معاصر پيوست؛ مي‌كوشم كه در اين باب نه گزافه گوئي كنم كه جاي آن نيست و نه خرد نگري كه سزاي …. كاي هنرمند وزيري كه نپرورده جهان … به نظر من بهار با فراغ نگري در بكارگيري اين الفاظ بيگانه در سبك كهن شعر فارسي، مي‌خواست …. خطة رشت به چشم آمد و دريا به نظر

یکی از علل اصلی این نوع نگاه به جهان در منظومه ذهنی ناصرخسرو. می تواند ناکامی او … سمت و سو بدهد؟ «آیرونی هرآینه چشم تیزبین و خطاناپذیری است برای کشف و … آیرونی در شعر ناصر خسرو، درون مایه ثابتی است که رهبری تمام ساخت ها را بر عهده. دارد. … جهل جامعه و در مقابل آن تأکید بر اهمیت نقش خرد در تشخیص مذهب راستین. نشانه خشم او …

از آنجا که مثنوي به لحاظ قافيه محدوديت ساير قوالب را ندارد شعر موضوعات طولاني است و در داستان سرايي … به نام خداوند جان و خرد … قطعه را به اين اعتبار که گويا پاره اي از اواسط قصيده است به اين ناميده اند و جمع آن در فارسي قطعات است. …. چشم نمی کنم به خود تا چه رسد به دیگری … ای شهنشاه جهان شیران جنگاور نگر در نگر عالمی دیگر نگر.

از قباديان تا يمگان، شرح سي قصيده ناصرخسرو …. ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ،. ﭼﻪ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﮔ. ﻲ. ﭼﺸﻢ. ﻧﻮﺍﺯ. ﻱ. ﺩﺭ ﺍﺳـﻼﻡ ﻋﺰﻳـﺰ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﻢ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺫﺍﺕ ﺧـﻮﺩ،. ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪ ﻭ ﻓﺨﻴﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ … ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧ. ﻲ …… ﺑــﺎ ﺟﺎﻫــﻞ ﻭ ﺑــﻲ. ﺧــﺮﺩ ﺩﺭﺷــﺘﻢ. ﺑـــﺎ ﻋﺎﻗـــﻞ ﻭ ﻧـــﺮﻡ ﺑﺮﺩﺑـــﺎﺭﻡ. ٢. ﺍﻭ. ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭﺵ ﻋﺰﹼﺕ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭﺩ …… ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ. ,. ﭼﻬﺮﻩ. ﺍﺕ ﺩﺭﻫﻢ ﻣـﻲ. ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺴﺨﺮ ﻭ. ﻓﺴﻮﺱ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ. ﻧﮕﺮﻱ . .۲۰. ﺑﻪ ﺧﻴﺮﻩ.

در اشعار رودکی با باور به ناپایداری و بی‌وفایی جهان، اندیشه غنیمت‌شمردن فرصت، … رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی‌گوی و پدر شعر پارسی می‌دانند که به این خاطر ….. وی را روی آتش یا زغال گداخته گرفته‌اند که موجب سوختن و کوری چشم وی گشته‌است. … به این مطلع است: { مرد همانا که مرادی بمرد/مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد} مولوی در …

… شاعران به اوست. در ادامه اشعار برخی از شاعران بزرگ فارسی در این باب آمده است. … اگر چشم داری بدیگر سرای, بنزد نبی و علی گیر جای. گرت زین بد آید … نگر تا نداری ببازی جهان, نه برگردی از نیک پی همرهان. همه نیکیت باید …… در برش پیر خرد چون کودکی دانش پژوه, بر درش عقل مجرد همچو پیری خاکسار. شاهباز اوج او …

با ثبت این اشعار در این قسمت به دیگران نیز فرصت سهیم شدن در آن احساس زیبا را دهیم. …. نمی ترسی از اندم کز تو آتش بر جهان افتد. … تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت …. چون «محسن» به ادامه راه طویل و پر مشغله شان و رفع عیب و ایراد ها و باز نگری یا تصحیح …. دستی به جان برد سر ِ سودای پاک را مستی به جان خرد بر ِعاشق چه باک را.

امروزه دیگر در این امر تردیدی نیست که هر گونه مطالعه و جستاری در قلمرو شعر کهن. فارسی بدون ….. می اشک چشم دختر تاکست یا مگر خون پسر چکیده شمشیر رستم است. (سدارنگانی، … سوری گرفت باغ ز دور فلک ولی قمری نگر که شیوه او باز شیون است. شاخ درخت عود …. مجير الدين در قصبه «بیلقان» از توابع کرمانشاه دیده به جهان گشود.

حافظ همه جا از جام می و شراب و نقد جهان و عیش نقد سخن می‌گوید و اگر اینها صوفیگری … البته در تمام مواردی که شعر حافظ متضمن این قبیل افکار است نوعی معنویت و نمک …. گاهی بارقة انکار و تردید و استهزاء معتقدات مکتبی به چشم میخورد (مرتضوی: 1365 : 98). ….. به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت … با خرابات آشنا و از خرد بیگانهایم

در این میان شاعران پارسی گوی نیز به حقانیّت غدیرخم گواهی داده و گاه با سرودن چکامه های فاخر و … کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی1 … ملای رومی در این غزل، مولا علی(ع) را مانند شاعری شیعی با اوصاف و امتیازهایی چون: «ولی»، …. کیوس وار بگیرد همی به چشم آلوس … با خرد باش یکدل و همبر … نگر که دست که بگرفت مصطفی به غدیر.

شعر انقلاب اسلامی در میان همۀ مقاطع تاریخ طولانی ایران، این ویژگی را دارد که تقریباً … شعر دربارها و میخانه ها و عشرتکده ها نیست، شعر صحنۀ عظیم جهاد و سیاست و انقلاب و جهان نگری است. …. که نمونه های متعددی از غزل – حماسه در آن به چشم می خورد، به دو مورد از این شعر ها توجه کنید: …… هیچ کس تو را زمن نمی خرد ای دل من، ای تفنگ دیر سال

در این مقاله به چهار بیت شعر که مصحّح دیوان ترجمه منظوم کرده و به 12 رباعی …. این جهان را نگر به چشم خرد … مایه فتنه بزرگ را سر به جهان در داد».

چند شعر از مولانا … مولوی با این بیت علاوه بر این که اقدام به معرفی عشق خاکی می کند در قیاس با بیت … گل جامه در از دست تو اي چشم نرگس مست تو … از جان و جهان بگذر تا جان و جهان بيني …. گر عسس خرد ترا منع كند ازين روش … Shahla Moradi امروز مستان را نگر در مست ما آویخته – افکنده عقل و عافیت و اندر بلا آویخته

اغلب. ویژگی های این سبک به چشم می خورد. این سخنورنامور با مهارت و استادی توانسته. است علاوه بر استفاده از این ویژگی …

براي همين پژوهشگران بر اين باورند كه تعداد اشعار رودكي به يك ميليون و سيصد هزار بيت مي‌رسد. … زمانه را چون نگري سر به سر همه پنداست. به روز … وي به ما نهيب مي زند که هر قدر هم در اين جهان در ناز و نعمت و آسايش و آرامش زندگي کنيم در فرجام بايد رخت از اين سراي خاکي … آن تيره چشم، شاعر روشن بين … «مرگ چنين خواجه نه کاري است خُرد» …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر