Qeta

قصیده جعد همچون نورد آب بباد

همچو دریاست وز نکوکاری. کشتیی ساز، تا بدان گذری … شماره ١١٤: جعد همچون نورد آب بباد پیشین … مولانا > دیوان شمس · قصیده شماره ١٥٧: ای شسته سر و روی به آب زمزم.

و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی. بیا کی گویی: اندر جام مانند … شماره ١١٤: جعد همچون نورد آب بباد پسین … قصیده شماره ٥٥: ز جور لشکر خرداد و مرداد · ناصرخسرو …

ﺷﻌﺮي ﺳﺮوده ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺳﺮوده. ﻫـﺎي او … ﺗﻮر ق در دﻳﻮان اﺷﻌﺎر ﻣﻮﺟﻮد رودﻛﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اوزان و ﺑﺤﻮر آن ﻣﺘﻮﺟ ﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻳﻢ ﺷـﺎﻋﺮ از ﭼﻬـﺎر …… ﺟﻌﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮرد آب ﺑﻪ ﺑﺎد … (.

اسلامی کاملترین مجموعه اوزان عروضی فارسی نخستین بار در اشعار رودکی ظاهر و …. در مورد نتایج تحقیق حاضر اگر این حاشیه اشتباه ….. :۲ جود همچون نورد آب به باد (.

که: مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. وین فژه پیر ز بهر تو مرا … به شد، که یافت بوی سمن باد را طبیب. باران مشکبوی ببارید …… جعد همچون نورد آب بباد. گوییا آن چنان …

در شعر رودکی قوه تخیل ، تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت ووصف آن ، روح … غــــزل هـــــــــــای مــــن رودکـــــــی وار نیست …… جعد همچون نورد آب بباد.

لطفا اگر می توانید یک رده بندی از بلندترین قصیده تا قصیده های حدود صد بیت برایم تهیه کنید. … گاه شاعر قصیده سرا بدون آوردن تشبیب و تغزل وارد مدح یا موضوع مورد نظر خود می شود و در این صورت قصیده را ….. [TD=”class: b”]تیغ زنگ از آب گیرد ملک نقصان از غرور[/TD] … [TD=”class: b”]والی عقرب کمر بربسته چون زنبور باد[/TD]

آب و آتش دارم از هجران او در چشم و دل. از دل چون بادم از دوران گردون خاکسار. آب چشمم ز آتش دل نزهت جان می‌برد. همچو باد تند کاه از روی خاک اندر قفار. گر ز آب وصل او این آتش دل …

چهار مورد دیگر، مربوط به اشعار دیگر امرؤالقیس است و ارتباطی به قصاید مورد نظر این پژوهش … ق) ص 73، زهیر بن ابی سلمی (متوفی 13 قبل از هجرت) صص 63، 73، 113 و 133، صریع الغوانی …… نه کران باد****چون فضل و منش را نه قیاس و نه کرانست ….. این ز عالی گاه و عالی مسند و عالی رکاب****وان ز مشکین جعد و مشکین باده و مشکین عذار …

بگذار سُرخ خواهرِ همزادِ زخم ها و لبان باد! زیرا لبانِ … چون نهالی. در باغ های آهنِ یک کُند. کاشتند. مانندِ دانه یی. به زندانِ گُل خانه یی. قلبِ سُرخِ ….. آب می شوند. و در خاکِ خشکِ بی روح. دسته دسته. گروه گروه. انبوه انبوه. فرومی روند. فرومی روند و ….. می جویمش به کنگره ی ابرِ شب نورد. می جویمش به ….. سپیده می گشود آهسته جعدِ گیسوانِ تاب دارِ صبح.

حال جهان باز چون شده است دگرگون؟ پاره که کرد و به … چفده و پر زر همچو چتر فریدون. گوئی کز زیر خاک … چون به رز و باغ برد باد شبیخون. رنگ و مژه و بوی … مایهٔ هر دوست آب و خاک ولیکن. ملعون نبود … در مورد دوم، احتمالاً مدفون باید جانشین مفتون شود. ☹.

2. ﭼﺎپ. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎد ….. ﻫﻤـــﭽــﻮ. آواز. ﻛﻤـــﺎن. آواي. ﮔﺮﮔﺎن. اﻧﺪرو. ﻛﺮﻣﺎران درو. (. ﻧﻴﺰ. ﺧﻼﺻﻪ. ) ﻫﻤﭽﻮ. ﺟﻌﺪ. زﻧﮕﻴﺎن ….. ﺑﺎد. ﻛﻨﺪ. و. ﺑﺮق. ﺳﺴﺖ. و. ﭼﺮخ. ﻟﻨـﮓ. ﺑﺮق. ﭘﺴﺖ. و. ﭼﺮخ. ﺳﺴﺖ. و. اﺑﺮ. ﻛﻨﺪ. ﺑﺎو. د. ﻟﻨﮓ. (. ﻧﻴﺰ.

بعد از آن قصيده خاقاني را بهمان قافيه و رديف حواب ميگويد، مطلعش اينست: … چون حرف تو با باد صبا ميگويم‌او از ستمت من از جفا مي‌گويم … حكيم جمال الدين ابو محمد الياس بن يوسف بن زكي بن مؤيد نظامي گنجه‌يي از استادان ….. مهارتي كه نظامي در تنظيم و ترتيب منظومه‌هاي خود بكار برده است باعث شد كه بزودي آثار او مورد تقليد شاعران قرار …

ﺎﺏ ﺍﺳﺖ، ﺭﺍﻩ. ﮔﺸﺎﻱ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ. ﻧﺎﺻﺮ. ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﮔﺮﺩﻧﺪ . .۱۱ ….. ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺤـﺚ ﻭ ﻣﻨﺎﻗـﺸﻪ ﺑـﻮﺩ ﺩﺭ …. ﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻭﻋﺪ ﻭﻋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻮﻫﺴﺎﺭ ﻳﻤﮕﺎﻥ ﭼـﻮﻥ ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎ … ﮔﺮ ﺍﻳـﺪﻭﻧﻲ ﻭ ﺍﻳـﺪﻭﻥ ﺍﺳـﺖ ﺣﺎﻟـﺖ. ﺷﺒﺖ. ﺧﻮﺵ. ﺑﺎﺩ. ﻭ. ﺭﻭﺯﺕ. ﻧﻴﻚ. ﻭ. ﻣﻴﻤـﻮﻥ. ٦ .1. ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ .ﻧـ …… ﺟﻌﺪ. : ﻣﻮ. ﻱ. ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺠ. ﻌّـﺪ. /. ﻣـﺼﺮﻉ ﺩﻭﻡ. ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺎﺩ. ﻱ. ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻳ. ﻲ . ﺍﺳﺖ .۱۷.

بويژه در اين گفتار نكتة جالب توجه زير مورد توجه است كه: شهريار شاعر نيرومندي … با اين ترتيب در اشعار شهريار مي‌توان اوج هنر كلاسيك نظامي، اوحدي، حافظ، سلمان ساوجي و … شهريار در اين بيت در آرزوي اشعة درخشان خورشيد جهانتاب است كه چون شمشيري در دل … در مصراع چهارم نيز باد وظيفة رساندن دسته گل راعهده‌دار است و تشخيص است.

رودخانهٔ لار و دیوآسیاب در غرب این کوه و رود پنج او (پنج آب) نیز در شرق آن جاری هستند. … باد. سرعت توفان در دماوند گاهی از ۱۵۰ کیلومتر در ساعت نیز می‌گذرد. سرعت باد در …. قصیده دماوندیه اثر ملک الشعرای بهار تنها یکی از چندین شعری است که در مورد … فردوس الحکمه آورده‌است که از دیه اسک تا قله به دو روز شوند و او همچون گنبدی مخروط است …

نویسندة گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی )تهران: سخن، 13۸۶( است. … وی منظومۀ 3و شعرش را چون آب زاللِ روان گفته اند. دَه نامه را در مدح ….. آن کوه نَوَرد روزِ ناورد … ]هر گاه که همپای گوی می تازد، بادِ سرعتش مسیر گوی را تغییر می دهد.[۶۸ ….. این جعد سیاه تاب داده.

جستار، به مباحثی چون کاربرد قوالب، موسیقی شعر، اوزان و قوافی، طرز ترکیب سازی، نحوۀ. بکارگیری …. بر کاغذ به سیّارۀ زهره تشبیه کرده است، هیونِ هوا نوردِ صبا : باد صبا را به شتری هوا نورد. تشبیه کرده …. وینـک اکنـون می برآرد شـعلۀ آتش ز آب.

ﻏﺰل ﺷﻤﺎره. 7. ﯽﺻﻮﻓ. ﺑﯿﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﺻ. ﺎﻓﯿﺴﺖ ﺟﺎم را. ﺑﻨﮕﺮﺗﺎ. ﺻﻔﺎي. ﻣي. ﯽ. ﻟﻌﻞ ﻓﺎم را. راز. درون ﭘﺮده ز رﻧﺪان … ﻗﺒﻠﻪ ﭼﻮن آ. رﯾﻢ ﭼﻮن. ﺳﻮيرو. ي. ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﺎر دارد ﭘﯿﺮ ﻣﺎ. در. ﺧﺮاﺑﺎت ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﯾﻢ. ﮐﺎﯾﻦ … ﺻﺒﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻔﺮﺳﺖ از رﺧﺖ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ. يا. ﺑﻮ. ﮐﻪ ﺑﻮﯾ. ﯽ. ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ از ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ. ﻋﻤﺮﺗﺎن. ﺑﺎد و ﻣﺮاد ا. ي … آب رو. ي. ﺗﻮ آﺗﺶ در ارﻏﻮان اﻧﺪاﺧﺖ. ﺑﻪ. ﺑﺰﻣﮕﺎه ﭼﻤﻦ دوش ﻣﺴﺖ ﺑﮕﺬﺷﺘﻢ. ﭼﻮ. از دﻫﺎن ﺗﻮام ﻏﻨﭽﻪ در ﮔﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻪ و ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻌﺮ ﻧﻤﺎدﻳﻦ و ر. ﻣ. ﺰي در ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر ﺻﻮﻓﻴﻪ. ﺑﺎزﻣﻲ. ﮔﺮدد؛ آﺛﺎري. ﭼﻮن. ﻛﺸﻒ … اﻟﻘﻠﻮبِ. اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﻜﻲ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ. اﺑﻦ. ﺳﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ اَﻧﻤﺎط آﺧﺮ ﻛﺘﺎب. اﺷﺎرات و ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت. ور. ﺳﺎﻟ ….. ﺷﺐ در ﻛﻤﻴﻦ ﺷﻌﺮي ﮔﻤﻨﺎم و ﻧﺎﺳﺮود. ﭼﻮن ﺟﻐﺪ ﻣﻲ. ﻧﺸﻴﻨﻢ در زﻳﺞِ رﻧﺞِ ﻛﻮر. ﻣﻲ. ﺟﻮﻳﻤﺶ ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮة اﺑﺮِ ﺷﺐ. ﻧﻮرد ….. ام اﻓﺮوﺧﺘﻢ در ﻳﻚ ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﻚ. و ﺷﺐ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد،. ﺑﺎد ﻣﻲ. ﭘﻴﭽﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺎج. در ﻣﻴﺎن ﻛﻮﻣﻪ. ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮ …

… مي جويمش به كنگرة ابر شب نورد. مي جويمش به سوسوي تك … اين به شن افتاده را بر آب ببينم . شادي بينم به … چون فرو مرده چراغ از دم باد. دست بردار، ز …

صابره سیاوشی. تحلیل. تطبیقی. برخی. مضامین. عاشورایی. در. شعر. معاصر. ایران. و. جبل. عامل ….. عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلی(، صفحۀ مورد. استناد در اثر اصلی. …… چون صخره، آب و … ،. بزرگ. منشی اسب …… باد. ی. فراهان. ،ی. حم. ی. درضا. ). 1385. (. مباحث نظر. س. ادب. ی. ات. کودک و نو وان. تهران: کانون پرورش …

در. ﻣﻌﻨﺎ. ﺎﺑﻳ. ﻲ. رﻧﮓ. ﻫﺎ،. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻣﻬﻢ. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. يا. ﻫﻤﭽﻮن. ﻣﻮﺻﻮﻓﺎت. ﻳ. ﻚ. رﻧﮓ،. ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻓﺮد. ،ي. ﺗﺪاﻋ. ﻲ … ﺷﻌﺮ. ﻴﺧﻠ. ﻞ. ﺣﺎو. ي. 3. ﺣﺎو. ي. ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﻗﺮاردﻫﺪ. و. اﺑﻪ. ﻦﻳ. ﺳﻮال. ﭘﺎﺳﺦ. دﻫﺪ. ﻛﻪ. ﺷﺎﻋﺮ. ﭼﮕﻮﻧﻪ … ي ﻫﻨﺮي رﻧﮓ. ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻀﺎد. آن را. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در. ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻌﺎر. ﺳﻪ دﻳﻮان. ((. ﻧﻲ. و ﺑﺎد. ، )) …… ﺟﻌﺪه. و … از دﻳﮕﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ داﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ. و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ.

21. ﮔﺰﻳﻨﺔ. »4«. ، ﻣﻮرد او ل. : ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮه. = اﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ،. ;ﻃـّﺮه …… ﻧﮕﺎر ﻗﻨﺪ ﻟﺐ ﻛﺎو را ﺑﻮ د در ﺟﻌﺪ ﺳﻴﺼﺪ ﭼﻴﻦ. ﭼﻮن …

پس از سیری چهار ساله در بوستان شعر کهن و دیوان شاعران پارسی‌گوی، حج را موضوعی یافتم به ….. ای کعبه دولت در تو قبله دین باد مانند جمت ملک جهان زیر نگین باد «(4)» … گرد جو و گرد آب و بانگ آب همچو حاجی طائف کعبه‌ی صواب «(7)» ….. گاه حجگزار به جهت ناامنی راه مجبور می‌شد امانت خود را به افراد مورد اعتماد بسپارد و بسیار اتفاق …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر