Qeta

قصیده سپید برف برآمد به کوهسار سیاه

دکتر جعفر شعار و دکتر …

. تعداد دفعات مشاهده: …

رودکی چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد(چهار مقاله، ص 52). … سپید سیم رده بود درّ و مرجان بود ….. سپید برف برآمد به کوهسار سیاه

در این مقاله نزدیک به پنجاه ویژگی شعر سبک خراسانی در شعر رودکی بازشناسی و …. سياه ترنجِ بيدار، اندر شده به خواب گران سپيد برف برآمد به كوهسار سياه بيار آن …

در این مقاله ویژگی های عروضی و وزنی اشعار رودکی در چهار. بخش بررسی شده … شاد زی با سیاه چشمان شاد. این جهان را نگر …. سپید برف برآمد به کوهسار سیاه. مرا ز منصب …

نظر پر غور کریستف بور گل به ترجمه و تحليل قصيدة برفي كمال الدين اسمعیل پرداخته است و آن را. به آلمانی نشر خواهد … برف و کاغذ. بر آمد ز کوه ابر مازندران چو مار شکنجی و ماز اندر آن … گشتند نا امید همه جانور ز جان با جان کوهسار چو پیوست جان برف. با ما سہید … گرچه سپید کرد همه خان و مان ما یا ربه سیاه باد همه خان و مان برف. وقتی چنین …

بدیهی است که رودکی هم چون دیگر بزرگان ادب، از ابزارهای علم معانی در شعر خود بهره برده است که نوع و میزان این استفاده و تبیین … سپید برف برآمد به کوهسـار سیاه.

سپید برف برآمد به کوهسار سیاه/ و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای و آن کجا بگوارید ناگوار شده ست/ و آن کجا نگزایست گشت زود گزای: رودکی

مقاله ای تحت عنوان «نقد و بررسی کتاب پیشگامان شعر. فارسی» به … آن را استعاره از موی سفید دانست، این توضیح را به اختصار … سپید برف برآمد به کوهسار سیاه.

شهرستان ادب: یکی از درخشان‌ترین سروده‌ها برای برف، قصیدۀ … در این روزهای برفی خواندن این شعر لذتی بیشتر دارد. … با جان کوهسار چو پیوست جان برف … ابر سیاه کار که شد در ضمان برف … گلگونه ای بود به سپید اب برزده

به نام نیک تو، خواجه، فریفته نشوم. که نام نیک تو دامست … که: مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا. وین فژه پیر ز بهر …… سپید برف برآمد به کوهسار سیاه. و چون درونه شد آن …

متن شعر « زنده رود » از « سعید بیابانکی » آب شد برف زرد کوه سپید تکّه یخ ها به گریه افتادند تکّه یخ ها چه سر به زیر و صبور جای خود را به چشمه ها دادند ** … دامن کوهسار را شُستند. بینِ آن راه های پیچاپیچ. کم کمک راه خویش را جُستند. **. نرم نرمک در …

هم اکنون جهان را بر تو سياه مي کنم وکلاه ترا به خاک مي رسانم.» …. ديو سفيد چون پيل دژم بهم برآمد و بريده اندام و خون آلود با رستم درآويخت. …… تنها چیزی که هست اینکه تمام موی او از موی سر گرفته تا ابرو و مژه همه مانند برف سفید است . ….. را محلی دید که پر از کوهسار و پر از پلنگ و حیوانات درنده و شکاری و محلی بسیار با صفا بود.

وصف شب، اسب، برف، باران و سیل از موضوعهای مشترک این قصاید به شمار می روند. …. شب را بیان کند، در قصیده نونیه آن را چونان زنی به تصویر می کشد که با گیسوان سیاه سراپای خود را پوشانیده است. …… ابر آذاری برآمد از کران کوهسار****باد فروردین بجنبید از میان مرغزار …… همی آمدند از هوا خرد خرد****به نور سپید اندر، آن دختران.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزة ﺗﺼﺎوﯾﺮ از راه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ردﯾﻒ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﻌﻠﯽ … از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺷﺎﻋﺮان زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺷﻌﺮ، ردﯾﻒ را … ﻋﻬﺪة ﺧﯿﺎﻻت ﺗﺎزه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ . ردﯾﻒ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ….. ﭘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﯿﺎت ﻗﺼﯿﺪه، اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮف را در ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺸـﺒﯿﻪ …. ﺑـﺎ ﺟـﺎن ﮐﻮﻫﺴـﺎر ﭼـﻮ ﭘﯿﻮﺳـﺖ … ﮔﺮﭼــﻪ ﺳــﻔﯿﺪ ﮐــﺮد ﻫﻤــﻪ ﺧــﺎن و ﻣــﺎن ﻣــﺎ. ﯾــﺎرب ﺳــﯿﺎه ﺑــﺎد ﻫﻤــﻪ.

رودﮐﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي از ﺳﺮآﻣﺪان ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ در ﺳﺪة ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺒـﻮه اﺷـﻌﺎر او ﺗﻨﻬـﺎ ﺣـﺪود. ﻫﺰار ﺑﯿﺖ، آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ….. ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺮف ﺑﺮآﻣـﺪ ﺑـﻪ ﮐﻮﻫـﺴﺎر ﺳـﯿﺎه. و. آن ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻮارﯾﺪ ﻧـﺎﮔﻮار …

در اشعار رودکی با باور به ناپایداری و بی‌وفایی جهان، اندیشه غنیمت‌شمردن …. سپید برف برآمد به کوهسار سیاه/ و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای

بگیر ای صدف در کن این آب را. برا ای در از قعر … سکندر شکوهی که در جمله ساز. شکوه سکندر … به رستم رکابی روان کرده رخش. هم اورنگ پیرای و …. قصیده شماره ١٧٧: سوار سخن را ضمیر است میدان · ناصرخسرو … شماره ١١٠: سپید برف برآمد به کوهسار سیاه.

الان که اواخر فصل پاییز است و تا چند روز دیگر قدم در فصل سفید رنگ زمستان می … زیرا در شعر شاعران نوگرایی چون نیمایوشیج و مهدی اخوان ثالث هم بسیار مشاهده می شود مثلا …. و می و مطرب و باده انداختن و برف و تیغ و رنگین کمان توصیفات دقیقی شده است. …… منوچهری ابر را به زنگی سیاهی تشبیه می کند که دختری سپید موی می زاید.

آمیختگی تصویرهای تغزلی و توصیف طبیعت در شعر قطران به چشم می خورد، به طریقی كه …. یخ و برف دی ماه دنیای جمادات اگر به نیرو و زیبایی خورشید پی برد، در دم می گدازد و …. بر آمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا / چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا … منوچهری ابر را به زنگی سیاهی تشبیه می كند كه دختری سپید موی می زاید.

شعری که در پی می آید در قالب قصیده ، سروده کمال الدین اسماعیل شاعر قرن. هفتم است . برف. هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف. گویی که لقمه ای است زمین در دهان برف … یا رب سیاه باد همه خان و مان برف … سر پیش من به خاک نهد کوهسار پیر. وز آسمان … جز ریزتر ز خال سپید ستاره ای … گاه نماز از استخوان تيرش برآوردند و او را يادي از خود نه !

به شعر شهریار آن به که اشک شوق بفشانند طربناکان تبریزی و … فلک به موی سپید و تن تکیده مرا خواست که دوک و پنبه … در کوهسار عشق و وفا آبشار غم خواند به اشک …. آمد ز برف مانده بر طره شانه‌ی عاج ماه است و …. به شب سیاه عاشق چکند پری که شمعی است تو فروغ ماه من … سیمای شب آغشته به سیماب برآمد آویخت چراغ …

مهستی گنجوی وخانه ی شعر او ، یادداشت آنلاین از همین نگارنده ….. سپید برف برآمد به کوهسار سیاه/ و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای/ و آن کجا بگوارید …

برآمد ز هامون به چرخ بنفش‌ درفشنده هر سو درفشان درفش … دو بیت زیر نشان می‌دهند که سبک هندی از همان آغاز در شعر فارسی نمونه‌هایی‌ دارد:بیشه‌ای چنان …. و یا در این بیت گونه‌های گرشاسپ را که موی سیاه برگرد آن چنبر زده چنین مانند کرده‌ است: ….. بهار ببارید برف از بر کوهسار همی مرگ بر جنگ من هر زمان‌ کمین سازد آورده بر زه کمان‌ سپید این …

برگزیده و شرح اشعار مسعود سعد سلمان، به کوشش پرویز اتابکی، مجموعه ادب … ولی آنگاه که مخاطب سیاسی، جای خود را به مخاطب انسانی می بخشد و در کوهسار بی فریاد «سو و دهک …. برآمد ابر به کردار عاشق رعنا …. و گاه کافور (برف) گاه حواصل (پر بوتیمار کنایه از ابر سفید) و گاهی سنجاب … تا سر کلک او به مشک سیاه.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر