Qeta

ماده 48 قانون تجارت

پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام وياتبديل سهام با نام به سهام بي نام …

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت. 1. ﺑﺎب اول. ﺗﺠﺎ. ور. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ. ﻣﺎده. ـ1. ﺗﺎﺟ. ﺮ. ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را …… ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺎن اﺧﺬ. و. اﺑﻄﺎل. و. ﺳﻬﺎم ﺑﯽ ﻧﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد . ﻣﺎده. 48.

وزارت‌بازرگانی و به استناد ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (48) قانون‌ تجارت‌ …

پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت‌های‌مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت …

آيين نامه ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷دی ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۵/۲ هيأت وزيران. شماره۲۷۰۴۲/ت۳۱۳۸۶هـ ۴/۵/۱۳۸۴.

48. ﭘﺲ ازﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﯿﻪ ﺳﮫﺎم ﺑﻲ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﮫﺎم ﺑﺎﻧﺎم وﻳﺎﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﮫﺎم ﺑﺎ.

سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان.

. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ و. اﺳﻄﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷـﺮﮐﺎء.

. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮐﯽ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي …

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌ ….. ماده 48 پس از تبدیل کلیه سهام بی‌نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام‌با نام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک …

پس از تبديل كليه سهام بي‌نام به سهام بانام و يا تبديل سهام بانام به سهام …

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به …

بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که.

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد …

هيأت مديره موظف است متناسب با تعداد اعضاي هر پروژه ، نسبت به احداث …

در آغاز بخشي از قانون تجارت ايران براي نخستين ….. ماده ٧: هيچيك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و و موافقت …… ماده 48 هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود، …

. ﺳﺎزﻣﺎن.

از اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص و … اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻟﺰاﻣﯽ ….. 48. 122. آﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه. ، دﻋﻮت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: ….. ماده 48 – ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات ، وظايف و اختيارات هيأت … و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.

(تبصره 1 ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309). تأديب: مراد از ….. (ماده 48 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام).

بند الف ماده 48 و ماده 51 قانون برنامه چهارم ) شرکتهای دانشگاهی با شرایط زیرایجاد می … خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکتها ثبت شود.

در صورتیکه به دلیل فوت، استعفا، برکناری، یا هر دلیل دیگری، سمت …

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده 48 را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلاً هم شدیداً به آن معترض بودند اصلاح …

ماده 2ـ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک. ماده3ـ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و ‌سایر قوانین ذیربط ، مقررات …

سازمان های قانونی و معدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان …

ماده 48ـ مسؤلیت بازرس … هیأت مدیره باید ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به …

سال مالی.

معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت …… ماده49ـ بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات …

حقوق تجارت نکته 48. دلالی و حق العمل کاری معاملات غیر منقول ⇦عمل ذاتاً تجاری. ✅ حقوق تجارت نکته 49. براساس ماده 3 بند 4 قانون تجارت فعالیت …

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در … معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده(17) … آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر