Qeta

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع…

هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از …

ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی. هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا …

هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت داد …

. ﻫﺮﮔﺎه دادﮔﺎه داراي ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮري ﭘﺲ از.

1. آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي. ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮاﺋﻢ و … اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ. ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 12 ….. ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧ. ﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده. 50.

ماده ۱. تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل … به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب …

البته همان موارد سه‌گانه که در مادّة 18 قانون اخیرالذکر به آن اشاره شده بود و در بالا ذکر گردید، ضمن مادّة 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب …

چنانچه پرونده با صدور رأی داوری خاتمه یابد، رأیی که بدینگونه صادر میشود تابع مقررات راجع به …

در. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺨﺘﺼ. ﺮ. ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ. ﻣﻔﻬﻮم و. ﻗﻠﻤﺮو. ﻗﺮارﻫﺎي رد دﻋـﻮا ﻳـﺎ. ﺳﻘﻮط دﻋﻮا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ج ﻣــﺎده. 107. ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼـﻮب ﺳـﺎل. 1379. ﺑـﺎ. ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن …

ماده 98 قانون آیین دادرس ی مدنی حقوقی را برای خواهان در نظر … در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی برای 3و اصل تناظر« را در نظر می گیرند. ….. 50 . زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1385، ص.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی و نظریه های مشورتی اداره کل … قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394).

دادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان آیـین … سعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی …

با این وجود ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوی را این گونه تعریف نموده ….. [50] همانگونه که ملاحظه میشود نظر مشهور فقهاء این است که پس از صدور حکم، دعوی از …

شخص تحت‌نظر میتواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا …

… دیه، اگر متهم فوت کند مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری با دستور دادستان پرونده … به پرداخت آن می بایست دادخوست مطرح و تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت شود و … مستفاد از مواد 36، 30، 21، 4 و 50 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص …

موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون … است، 1ـ 50 سال از تصویب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای … با قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد فقط از نظر قانونگذاری ابلاغ صحیح و قانونی تلقی می گردد. بنابراین ماده 71 آیین نامه فوق الذکر کلاً خلاف قوانین و مقررات جاریه …

هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع …

ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال …. براساس ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری هم شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله …

ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع…

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این …

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه …

در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی …

ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺩ ﻗﺎﺿﻲ …. ﺍﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺸﻮﺩ، ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻤﻞ.

آیا برای واحدهای ستادی و اجرایی وزارت کار در تصمیم گیریهای مراجع حل‌اختلاف …

شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانندبه جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر