Qeta

ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

نام، نام خانوادگی، نام …

وقتی‌که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد. ‌ماده 54 …

نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و …

مبحث دوم – شرایط دادخواست ماده ۵۱ – دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد : – نام ، نام خانوادگی …

. در ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﺎده ﻗﺒﻞ، ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﻇ.

در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به …

دادخواست بايد به‌زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات …

در ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻗـﺪﻳﻢ ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﻧﻜـﺮدن ﻣـﺪارك ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـ. ﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺳـﻤﺖ … ﻣﺎده. 51. ق.آ.د.م. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﻛﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در دادﺧﻮاﺳـﺖ درج ﮔـﺮدد.

تحلیل بند 2 ماده 51 به همراه ماده 54 و مواد 73 و 74 قانون آیین دادرسی مدنی … آن حکم را از اعتبار قانونی بیندازد و موجب نقض حکم شود (حکم شماره 1447 مورخ 14/8/1328 دیوان …

به استناد صدر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگ‌های چاپی مخصوصی نوشته شود. قانونگذار با وجود تصریح تنظیم بر روی برگ …

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید …

در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی برای 3و اصل تناظر« را در نظر می گیرند. …. خواس ته و درخواس ت را جداگانه مطرح کرده، همچنان که در ماده 51 نیز در بحث از.

سعی شده به استناد مادهی یادشده و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعریف و چگونگی ….. ماده 51قانون آیین دادرسـی مـدنی بـا مـاده 296قـانون یادشـده کـه در

در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است . از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم …

اقامه دعوی حقوقی اصولا به موجب دادخواست انجام میشود. تنظیم دادخواست شرایط قانونی دارد که عمدتا در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. بعضی …

51 قانون آيين دادرسي مدني:با توجه به مواد 51 الي 60 ق.آ.د. … به استناد صدر ماده 51 دادخواست بايد به زبان فارسي و روي برگهاي چاپي مخصوص …

ماده 194 قانون ایین دادرسی مدنی دلیل را ((عبارت از امری که اصحاب دعوی …. با تقدیم دادخواست است که شرایط ان در ماده 51 قانون ایین دادرسی مدنی بیان …

مبحث چهارم _ شرایط دادخواست : مطابق ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نكات زیر باشد : 1.

تحلیل بند 2 ماده 51 به همراه ماده 54 و مواد 73 و 74 قانون آیین دادرسی مدنی. ذکر نام پدر خوانده در دادخواست بدوی از اصول مهمه نیست تا عدم رعایت آن حکم را از …

ویژه نامه شماره 4 ;

شماره 46 و 47 ;

منظور از ادله و وسایل در بند (6) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ … ماده 255 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این نظر …

. دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮداﯾﻔﺎي وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد …

6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد .

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر