Qeta

ماده 53 قانون تجارت

مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به …

ماده 53 درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل …. و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم …. دریافت شده و چون مکان تجاری استیجاری نبوده واحد مستفلات مالیات اجاره مالکیت را …

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت. 1. ﺑﺎب اول. ﺗﺠﺎ. ور. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ. ﻣﺎده. ـ1. ﺗﺎﺟ. ﺮ. ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را …… ﺷﻮد . ﻣﺎده. 53. . دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﻗﺮﺿﻪ د. ر. اداره اﻣﻮ. ر. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. و. ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎ.

دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی به تشریح معافیت ماده ۵۷ ق م م پرداخت. … برچسب ها: اجاره املاك, اجراي ماده 54 ماليات, تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات ها, …. بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت …

دسته بندی: آيین نامه هاي قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی … علي الحساب ماليات, ماده 53 قانون مالياتها, مطالبه ماليات ازمكلفين به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر … بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و …

ماده ۵۳– درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از: کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت …

متن، تفسیر و نکات ماده 53 قانون تجارت,ماده 53 قانون تجارت, لاوفن, ماده53,قانون تجارت,حقوق تجارت,53,,

. ﻣﺪﯾﺮﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ.

53. دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﻗﺮﺿﻪ دراداره اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ. وﻓﻘﻂ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎده.

قضاوت آنلاین: چنانچه زوج، نفقه گذشته زوجه را نپردازد و یا نسبت به پرداخت نفقه سایر اقارب واجب النفقه خود نیز اقدامی ننماید، این اعمال جرم و قابل مجازات است؟

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد(25%) بابت هزینه‌ها و …

بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و …

به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب …. است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (53) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (بخشنامه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور …

الف, موجر صاحب ملک نباشد, براساس رای شورای عالی مالیاتی به شماره 1830 مورخ 72/11/9. ب, موجر از اشخاص ماده 2 قانون مالیاتها باشد, بر اساس بخشنامه …

قانون از نشوز مردان چه می گوید؟ تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز، نقطه‌ مقابل آن است. نشوز اصطلاحی است از …

تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل میآید.

ﺗﺠﺎري ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﺷ. ﺮﮐﺖ … ﻣﺎده. )5. ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑ. ﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ….. ﻣﺎده. 53. ) اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿ. ﺺ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺴﺠﯿﻞ وﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزﯾﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻄﺒﯿﻖ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ …

شماره پیاپی 1000080، زمستان 1356 XML اصل مقاله (882.43 K). نویسنده. دکتر آذری آذر کیوان. آمار. تعداد مشاهده …

شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق.

معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت …… در چهارچوب ماده(53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع …

ماده 2ـ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک. ماده3ـ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و ‌سایر قوانین ذیربط ، مقررات …

١«ﻣﺎﺩﻩ. » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ. « ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ …. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻦ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ (ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ) ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر