Qeta

ماده 56 قانون تجارت

هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد مجمع عمومي …

هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به پیشنهاد هیات‌مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و …

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت. 1. ﺑﺎب اول. ﺗﺠﺎ. ور. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ. ﻣﺎده. ـ1. ﺗﺎﺟ. ﺮ. ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد را …… ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم. زا. ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ. ودو. ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. 56. ﻫـ.

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز

متن، تفسیر و نکات ماده 56 قانون تجارت,ماده 56 قانون تجارت, لاوفن, ماده56,قانون تجارت,حقوق تجارت,56,,

. از ﭘﺎﻧﺰده روز ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ.

56. ھﺮﮔﺎه اﻧﺘﺸﺎراوراق ﻗﺮﺿﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ …

هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا به پیشنهاد …

قانون تجارت 1 باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1ـ تاجرکسی است که شغل ….. ماده 56ـ هرگاه انتشاراوراق قرضه دراساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق …

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌ ….. ماده 56 هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده‌باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می‌تواند بنا …

5 …. تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی .اقدام نمایند. ماده. 56.

تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل.

با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب … به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری‌برای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو …

منبع: دادرسی 1385 شماره 56 … شورای نگهبان است که اعلام کرده:« حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر، مذکور در ماده(19) قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی ندارد.

رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شركت سهامی عام كه بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای …

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ….. ﺗﻮﺿﯿﺢ. : ﻣﻨﻈﻮر از ﺿﺮر دراﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻢ از ورود ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ. ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ . 56. 134. و. 241.

در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه … جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباده آنها …

دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات … قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات».

آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﯽ. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮط،. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺗﺄﺳﯿﺲ. ﺷﻌﺐ. در. ﻣﻨﺎﻃﻖ. آزاد. ﺗﺠﺎري. –. ﺻﻨﻌﺘﯽ … ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. )2(. ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ. ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب …… 56 . ﺑﻪ وزارت. راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺟﺎزه داده ﻣﯽ. ﺷﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ. ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ و.

ﺗﺠﺎري ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري ﺷ. ﺮﮐﺖ. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ … ﻣﺎده. )5. ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮن ﺑ. ﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم. وﻇ ….. وزﯾﺮي ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫ. ﺪ ﺷﺪ . ﻣﺎده. 56. ) ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ …

بررسی راهکار خروج از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت و تسهیل شرایط اخذ تسهیلات از بانک ها به واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط اشخاص حقوقی.

قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره است که در جلسه …. و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد …

تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند.

قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: …

ماده 2ـ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک. ماده3ـ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و ‌سایر قوانین ذیربط ، مقررات …

تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند.

ماده ۵۶. ماده 56 حذف شده است. توضیحات ماده; تاریخچه; دستورالعمل و بخش نامه . به موجب ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده حذف …

هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر