Qeta

نقش گرایش سیاسی در ازدواج

لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت سوم ) در قسمت قبل به نقش عوامل اجتماعی در ازدواج پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم… منظور از عوامل سیاسی یكی از عواملی كه …

عقاید سیاسی متفاوت در ازدواج می‌تواند زمینه ساز اختلاف زناشویی شود اگر زوج دارای گرایشات سیاسی بوده و مخصوصا در عقاید خود تعصب داشته …

زمانی که عقاید سیاسی آنان در جهت خلاف یکدیگر و در حدی است که آشتی عقیدتی غیرممکن است، و هر دو تعصب نشان می دهند، پیوند زناشویی بین آنان احتمالا به …

عقاید سیاسی متفاوت در ازدواج می‌تواند زمینه ساز اختلاف زناشویی شود اگر زوج دارای گرایشات سیاسی بوده و مخصوصا در عقاید خود تعصب داشته …

کلید واژه ها: خانوادهزنازدواجزناشوییمردهمسرگزینیزوجیتپیوند مقدستشکیل خانواده … فرهنگی و حتی سیاسی است و از منظر علوم مختلف نظیر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، … به «ازدواج» به عنوان یک «واقعیت اجتماعی»، تحت تاثیر فرهنگ و نقش و موقعیتی است …… در مورد مهریه گرایش مسلط جامعه موافقت با تعیین مهریه است، اما اغلب خانواده‌های …

این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد …. این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید. …. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات …

ﺑﻴﻨـﻲ رﻓﺘـﺎر واﻗﻌـﻲ در. ازدواج. اﺳﺖ. ﻛﻪ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ،. و اﻗﺘﺼﺎدي. ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ. ﭘـﺬﻳﺮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، … و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮار. ﻣﻲ. دﻫﺪ …. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ.

ایرانی مامون عباسی. نویسنده …

سن ازدواج، تفاوت سنی، الگوهاي همسرگزينی، كيفيت زندگی زناشويی. .4. کارشناس. ی …. براي پذیرش نقش مادري دارند )المانا، ریدمن و ریدمن. 4،. 2۴۴6 …… سن ازدواج دختران. فصلنامه زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(. 4، …. بررسی علل اجتماعی گرایش به.

از جمله عوامل اجتماعی که در این تحقیق با سن ازدواج زنان رابطه آنها سنجیده شدهاست، … این تحول از اولین شکل خانواده که یک گروه سیاسی خانوادگی است آغاز می‌شود و پس از … یکی دیگر از نهادهای مهم که نقش موثری در گرایش افراد به ازدواج بازی میکند، وسایل …

گرایش افراد به ازدواج در شرایط كنونی به دلیل مشكلات … سنتی در سیاست گذاری های مرتبط با مقوله ازدواج جوانان تا چه اندازه نقش دارد، …

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎط زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق از ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ. ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ …. و ﻣﺮد ﻫﺮ دو در اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ازدواج ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ. ].34[. ب. ).

همبستگی نشاط زناشویی و گرایش به طلاق در زنان خانواده های هر‌دو شاغل بیش از زنان … زناشویی و گرایش به طلاق از شرایط شغلی متأثر است، به‌کارگیری سیاست های مناسب اشتغال … 1استادیار جامعه شناسی، گروه مطالعات خانواده، ازدواج و طلاق، مؤسسۀ مطالعات و … جامعه شناسی خانواده؛ با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، …

حال بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی این زوج ها در گزارش پیشرو به …. و پروین احمدی‌نژاد، خواهر رییس‌جمهور در مورد ازدواج این دو که نقش واسطه را در …

ازدواج سیاسی در حکم پدیده‌ای اجتماعی‌سیاسی، همواره در تاریخ ایران یکی از راهکارهای … باوجود نقش و کارکرد مهم وصلت‌ها و ازدواج‌های سیاسی در فرازوفرود حکومت ها، خاندان ها و … الغ‌بیگ بر علاالدوله، به سلطان‌محمد گرایش پیدا کردند (میرخواند، 1380: 6/5481).

نتایج تحقیقات از میزان باروی در این کشور نشان می‌دهد، نقش سن ازدواج، بهبود سلامت زنان و کودکان و بهبود موقعیت اجتماعی زنان، به‌طور عمومی مواردی بودند که در رفتار …

گردانندگان و فعالان این هیأتها معمولاً بازاری و دارای گرایشهای سیاسی بودند. این نیروها در اوایل دهۀ 40 و شروع نهضت امام خمینی و مخصوصاً در جریان …

در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر … از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و …… اسلامي ايران علاوه بر ايجاد فرصت شغلي متناسب با شرايط و گرايشات مختلف هر دو ….. د) فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، …

گرایشی) … میزان مشارکت خود را در برگزاری مراسم ازدواج یا مراسم ترحیم دوستان و آشنایان …

مطبوعات لیبرال و چپ‌گرا، در جریان انقلاب مشروطه، از ازدواج مبتنی بر تفاهم دفاع … همچنین مطالب روزنامه‌هایی مانند هومن، چراغ و همجنسِ من را خواندم که نقش زیادی … برخی از ما که به مطالعه‌ تاریخ فرهنگی روی آورده‌ایم گرایش داریم مقوله‌ طبقه را …

نقش این شیوه‌ی ازدواج در جامعه‌ی افغانستان چیست؟ … رفتار زودگذر که به دلایل خاصی ایجاد شده است، تحت تاثیر تحولات سیاسی احتمالی یا فشارهای منابع سنتی، از میان خواهد رفت؟ … از ظاهر امر به نظر می‌رسد که گرایش به ازدواج سفید پای در دو مبحث دارد.

همانطور که همه ی ما میدانیم احزاب سیاسی یکی از ارکان مهم توسعه سیاسی در دنیای امروز می باشد. … علت در این عدم گرایش دغدغه های معیشتی، اشتغال و حتی ازدواج است، که برای همه … اما عدم اعتماد جوانان به احزاب نقش مهم در این عدم گرایش دارد.

نقش شبکه‌های اجتماعی در بی‌رغبتی جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده … بشر در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فکری و تزلزل در بنیان‌های معنوی و اخلاقی … در اینجا به مهم‌ترین علل مرضی گرایش افراطی به شبکه‌ها اجتماعی که سبب …

میراث این گرایش و روش سیاسی به انقلاب ایران هم رسید که آخرین انقلاب … اگر به نقش مستقیم و غیرمستقیم شوروی انقلابی توجه داشته باشیم باید …

عنوان و نام پدیدآور : دانستنی های ازدواج سالم/ تهیه و تدوین رامین تبرایی، احمد مبلغی، … دربارة نقش خود و همسر 24 …… همچنین گاهی جانب داری از یک گرایش سیاسی خاص.

اسلامي; بررسی مشارکت سیاسی زنان … بررسي عوامل مؤثر بر نقش والدین در ازدواج فرزندان; بررسي ساختارهاي خانواده در خرده …. حجاب در چشم انداز گرايش هاي ديني معاصر; حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها: آسيب‌شناسي و …

یک دکترای روانشناسی عمومی گفت: امروزه گرایش مردان به ازدواج با زنانی بزرگتر از خودشان … زنانی که نقش مادر را در زندگی مشترک ایفا می‌کنند …

ازدواج، افزایش میزان طلاق، تغییر نگاه به نقش همسر، تغییر مرکزیت تصمیم گیری در … ۱۳۹۳ ابلاغ شد، و در سیاست های کلی خانواده ، به وضوح بر تحکیم بنیان خانواده ….. از سوی دیگر ، در قرن حاضر این گرایش وجود دارد که طلاق را بیش از آنکه پدیده ای …

صف آرایی های سیاسی جنبش زنان در اروپا و آمریکا … روابط جنسی مسلط دگرگون شده و نقش مذهب در ازدواج حذف و ثبت آن به انتخاب افراد به دولت واگذارشد. … همجنس گرایی آزاد و دولت رسما بر انتخاب آزاد گرایش جنسی افراد تائید کرد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر