Qeta

هر سکوتی نشان از ضعف نیست…

سکوت? ﻫﺮ #ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ: یکی ﺍﺯ استادان ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء کدرهای علمی ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ…

هر سکوتی نشان از ضعف نیست… دانشجویی میگفت: یکی از دکترهای دانشگاه ما که استاد هم بود، ساعت دخترانه دستش بود و ما همیشه به او میخندیدم.

هر سکوتی نشان از ضعف نیست.. دانشجویی میگفت: یکی از دکترهای دانشگاه ما، ساعت دخترانه دستش بود و ما همیشه به او می خندیدیم…! .

هر سکوتی نشان ضعف نیست. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺩﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ، ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭﻣﺎﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ !… . . . ﺗﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ

هر سکوتی نشان از ضعف نیست .. دانشجویی میگفت: استاد آقایی داشتیم که همیشه ساعت دخترانه دستش بود و ما همیشه به او میخندیدیم.. تا اینکه مشخص …

هر سکوتی نشان از ضعف نیست… دانشجویی میگوید یکی از دکتر های دانشگاه ماکه استاد هم بوده ساعت دخترانه دستش بود و ماهمیشه به او میخندیدیم تا …

ﻫﺮ سکوتی ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ … ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ می‌گفت : یکی ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ خوبی ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ، یک ﺳﺎﻋﺖِ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ به ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪیم .

ﻫﺮﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﺶ ﻣﯿﺒﺴﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ !!! ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑ…

هر سکوتی نشان از ضعف نیست….. دانشجویی میگفت : یکی ازاستادهای دانشگاه ما همیشه ساعت دخترانه دستش بود و ما به او می خندیدیم و او همیشه …

هر سکوتی نشان از ضعف نیست. ﻫﺮﺳﻮﺗ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺖ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻔﺖ: یکی ﺍﺯ ﺩﺘﺮﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﻣﺎ ﻪ ﺟﺰء ﺍﺳﺎﺗﺪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺸﻪ. ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻫﻤﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣ ﺧﻨﺪﺪﻡ. ﺗﺎ ﺍﻨﻪ. ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.

حسنیه امام حسن مجتبی علیه السلام.

ﻫﺮ سکوتی ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ… ✍️ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ می‌گفت: یکی ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ خوبی ﻫﻢ ﺑﻮﺩ، یک ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ به ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪیم…

هرسکوتی نشان ازضعف نیست.. دانشجویی میگوید: یکی ازدکترهای دانشگاه ماکه استاد هم بوده، ساعت دخترانه دستش بود وماهمیشه به او می خندیدیم.

٠ ٠ ٠ هر سكوتى نشان از ضعف نيست دانشجويى ميگفت:يكى از دكترهاى دانشگاه ما كه جز اساتيد هم بود هميشه ساعت دختر انه دستش بود و ما هميشه به او مى خنديديم تا اينكه …

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ . … ﻫﺮ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ: یکی ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ …

در ضمن بنویسید این امت زنده است و در هر دورهای جلوی تندرویهای دولت ها می ایستد و آنها … انگلیسی می گوید: ایران باید خیال انگلیسی را راحت کند، چرا سکوت می کند. … این جایگاه شخصی نیست متعلق به ملت است. … ایشان به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران از اختیار تام برخوردار است تا علامتی از ضعف و ذلت از خود نشان بدهند و نیز میداند …

با دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید. …. پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر با آرزوی …. در آخرین حج خود، در مکه، سگی را دید که از ضعف می نالید و گرسنگی، توش و توانی برای او نگذاشته بود. … اینجا در واقع حافظ از اهل بهشت نیست که بخواهد به گندمی بفروشد و یا به جویی.

اعمال و رفتاری که نشان از درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن از اقناع افکار …. كه آقايان سكوت كنند زيرا هر كدام از شما عزيزان مقلدان فراواني داريد كه پيرو …. واقعا در حق این حضرات موسوی و صانعی (کروبی مهم نیست) ظلم شده اونا باید …

… از اينكه قادر به كريستن نيستناد شكايت مى كنند) – كوشه كيرى و سكوت هاى طولانى (كاهى … بسيارى از بيماران قرائن كاهش سرعت وحجم كلام نشان داده و به يرسش ها با كلمات كوتاه و به … 7) جهت يابى اكثر بيماران افسرده نسبت به زمان، مكان وشخص واقفند هر جند … به معناى ضعف تا حدى دراى ابهام است و در رشته هاى مختلف معانى متفاوتى دارد.

در هر صورت سخن گفتن و سکوت کردن به موقع، گاه نشانه عقل است. … نادان را به از خاموشی نیست و گر این مصلحت بدانستی، نادان نبودی. … برقراری ارتباط، به دلیل ضعف در گوش دادن است، آمارها نشان می‌دهد که یک شنونده به صورت طبیعی …

این وضعیت معمولا سکوتی گوسفندوار ایجاد می کند. … ولی سایه فقط محتوای آن چیزهائی نیست که انسان در انجامشان شکست خورده است بلکه خود را در قالب اعمالی ناگهانی …

سکوت نشانه ی رضایت است : وقتی کسی ساکت است رضایتش را نشان می دهد.

دو گل در ثانیه های پایانی بازی نشان می دهد که بازیکنان دفاعی استقلال با اینکه … و این یک نقطه ضعف بزرگ است که استراماچونی باید هر چه زودتر در صدد رفع آن بربیاید. … های پایانی به راحتی گل می خورد، این نشان دهنده ضعف قضاوت فغانی نیست …. اختصاصی استقلال نیوز/ خطاب بچه ناف تهران: سکوت در برابر گلر …

قهر هم مثل بسیاری از شیوه های برخورد با مشکلات، در همه افراد یکسان نیست. … حالا واقعا در مقابل افرادی که بعد از هر ناراحتی و عصبانیتی قهر می کنند و از خانه بیرون … را حل کنند بلکه به نوعی ضعف و ناتوانی خود را از رویارویی با مشکل موجود نشان می دهند … البته گاهی سکوت می تواند کمک کننده باشد ولی نباید آن را با قهرهای طولانی مدت …

وظیفه هر مظلومی این است که اگر به تنهائی قادر بر دفع ظلم و ستم نیست سکوت نکند، و … ظاهرا چیزی نگرفته، اما به خاطر گذشتی که از خود نشان داده، گذشتی که مایه انسجام … قدرت بر انتقام دارد، و اگر می‌بخشد از موضع ضعف نیست، این عفو سازنده است، هم …

مطالعات نشان داده اند که بین کمبود خواب و تعداد و شدت میگرن‌ها رابطه‌ای وجود دارد … فعالیت جسمانی این درد را بدتر می‌کند و نشانه‌های ظهور آن در اشخاص مختلف و از هر … بعضی افراد ضعف عضلانی را در یک طرف بدن قبل از حمله میگرنی ….. دارمانی نیست … برین تو یه اتاق کاملا تاریک دراز بکشید و در سکوت استراحت کنید .

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر